Annonse:
Kart Sentrum

Nå bygges byboligene

Politikere og byplanleggere i Arendal har i årevis lagt opp til at arendalitter skal bo i og rundt sentrum, nå er planene i ferd med å bli virkelighet.
kart sentrum

Ti boligprosjekt står på trappene i Arendal sentrum i 2017, også rundt byen bygges boliger som aldri før.

Stor byggeaktivitet
Politikere og byplanleggere i Arendal ønsker boligbygging i og rundt sentrum, og etter at kommuneplanpolitikere har sagt ja og nei de siste årene er en rekke prosjekter sluppet gjennom nåløyet. Barbu er kanskje det mest synlige, og ikke minst det mest omdiskuterte prosjektet der tre blokker med 82 leiligheter er under ferdigstillelse. Også i Kuviga har det vært stor byggeaktivitet parallelt med Barbu. Her står nå et nytt leilighetskompleks ferdig med 21 leiligheter langs vannkanten. I sentrum står flere prosjekter for tur, blant annet Grandgården på Langbryggen hvor det det er vedtatt at dagens bygg skal erstattes med fem etasjer, der fjerde og femte etasje er forbeholdt bolig. Går du over til den andre siden av byen, til Arendal Maritime hotell, er det enda et storstilt prosjekt på trappene. Ove Trøen, daglig leder i Sudrheimgruppen, har planer om å bygge ut leiligheter på hotellet. Etter en omdøpning har hotellet fått navnet Bytage, der fastboende vil kunne benytte seg av hotellets fasiliteter som blant annet svømmebasseng, spa og treningssenter. For å få dette til skal hele hotellet rives og bygges opp på nytt med en forventet ferdigstillelse i 2019.

Les også: – Det bygges for mye nytt

SATSER: Ove Trøen satser på boliger i sentrum og selger leiligheter i hotellet. Foto: Grete Husebø

SATSER: Ove Trøen satser på boliger i sentrum og selger leiligheter i hotellet. Foto: Grete Husebø


Fortettingspotensial

Sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune, Mike Fuller-Gee, jobber tett med boligutvikling i Arendal. På spørsmål om hva han tenker om boligutviklingen i sentrum påpeker han at måten kommunen planlegger boligtilbud påvirker lokalsamfunnene.
– Det er viktig at kom­munen jobber med et felles mål for å bedre livskvaliteten for alle innbyggere, for å skape muligheter for trivsel, inkludering, trygghet, mindre ensomhet og samtidig bidra til det grønne skiftet, sier han.

Les også: FEIL PÅ NY BOLIG: – Noen aktører går igjen

Hvor mange boliger som vil bli bygget i fremtiden mener han avhenger av befolkningsutvikling. Han peker på at boligutbygging må ses i sammenheng med bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur, tilgjengelighet, skole- og barnehagekapasitet og omsorgstilbud. I tillegg kommer veier, vann og avløp.
– Kommunen kan, og bør påvirke bosettingen gjennom tilrettelegging av nye boliger og gjenbruk av eksisterende boliger. I til­legg er det flere steder i Arendal et betydelig fortettingspotensial i nedslitte og ofte sentralt beliggende næringsområder, næringsbygg og parkeringsplasser, påpeker han.

Han mener mange innbyggere er stedbundne og ønsker å fortsette å bo i den delen av kommunen de bor i, men gjerne i annen boligform, som leilighet og bofellesskap, nær lokalsenter og knutepunkt.
– I Norge regner man at idealavstand for flytting ligger mellom tre og fem kilometer, sier byplanleggeren.

Les også: Dette er de største boligprosjektene i Arendal

Mange aleneboende
Ifølge Fuller-Gee er boligtilbudet og befolkningssammensetningen på kollisjonskurs med boligtyper og familiesammensetning.
– Av totalt 21 300 boliger i Arendal er kun 3 000 leiligheter. Flere og flere bor alene, cirka 39 prosent er aleneboende, i tillegg er mange alene med barn, sier han.
Han mener at vi trenger flere leiligheter i ulike størrelser og ulike botyper, der en bedre blanding av boligtyper er svært viktig.
– Det er mangel på leiligheter i sentrum og i lokalsentra. I Arendal er cirka 70 prosent av boligmassen brukte eneboliger. Dette er ikke i samsvar med befolkningens ønsker og behov, forklarer han.

Byplanleggeren mener planene som legges for fremtiden må fokusere på arealtilrettelegging for grupper som trenger et bokollektivtilbud, boliger av ulike størrelser, boliger tilpasset enslige og enslige alene med barn og eldre som er alene.

Befolkningsutvikling og boligutbygging vil ha store følger for skolekapasitet og omsorgstilbud. Endringene i befolkningssammensetningen med stadig flere eldre må tas med i framtidig planlegging av hvilke boliger som bygges, hvor og til hvem.
– Arendal kommune vil i årene fremover oppleve en voldsom økning i både antallet eldre innbyggere og deres andel av totalbefolkningen. Antall innbyggere over 80 år vil trolig dobles innen 2035. Økningen i aldersgruppen 20–44 år som blant annet omfatter familier med skolebarn blir nok mer beskjeden, sier han.

Eldreproblematikk
Mange eldre foretrekker fortsatt å bo der de alltid har bodd, uten at det er det mest hensiktsmessige med tanke på bevegelighet, fremkommelighet og tilretteleggelse. Følgen av dette kan være at eldre blir tidlig avhengige av tjenester fra familie og kommunen, kanskje fremskyndes også behovet for å flytte på et senter for heldøgns omsorg.
– Situasjonen kan bedres dersom innbyggerne, før de blir eldre og kanskje uføre, vurderer å flytte i en moderne, lun og lettstelt leilighet nær venner, familie og butikk, sier Fuller-Gee og mener at kommunen kan her bidra på to måter:
– For det første må vi sørge for at det finnes et tilbud av egnede leiligheter i sentrum og lokalsentrene. Det kan kommunen gjøre gjennom reguleringsplaner, dialog med utbyggere og samarbeid med Husbanken og det kommunale eiendomsforetaket. For det andre må kommunen stimulere de middelaldrende og eldre, altså alle over 60 år, til å tenke over hva slags bolig de ønsker i den siste fasen av livet. Det kan vi gjøre gjennom å fremme dialog med denne gruppa i avisene, gjennom frivillige organisasjoner og direkte reklame.

BYNÆRT: Byplanlegger Mike Fuller-Gee ønser flere boliger i sentrum og nær bydelssentrene. Foto: Esben Holm Eskelund

BYNÆRT: Byplanlegger Mike Fuller-Gee ønser flere boliger i sentrum og nær bydelssentrene. Foto: Esben Holm Eskelund

 Dårlig planlegging
I Arendal har boligbygging og byutvikling ifølge byplanleggeren de siste 20 åra ikke alltid støttet opp om skole- og oppvekstområdene.
– Vi har flere eksempler på utbygging langt fra skoler, men rettet mot barnefamilier som for eksempel utbyggingen på Nidelvåsen og Engene. Elevtallet ved Flosta skole, som er redusert med 40 prosent siste ti år, tyder på det samme. Vi har heller ikke lyktes med å tenke byutvikling i tilknytning til skolene fordi de stort sett ligger for seg selv uten andre offentlige bygg eller næringsvirksomhet i nærheten, påstår han.

Han trekker særlig fram at boligtilbudet er et viktig virkemiddel for å trekke til seg nye innbyggere, og at Arendal trenger barnefamilier som kan bidra med ressurser til vekst og utvikling.
– Det er viktig å tilby spennende og attraktive boliger, det bidrar også til å styrke kommunens omdømme. Kvalitet på undervisning og skoleanlegg er viktig for familier som vurderer å flytte til en kommune. I fremtiden skal skolene kunne fungere som en viktig del av et lokalsamfunn og bidra til å styrke tilbudet i lokalsentrene med bruk av skolebygg og uteplasser også utenom skoletiden, sier han.

Sunt boligmarked
Boligtilbudet påvirker hvilke innbyggere som velger å etablere seg, og hvor. Gode boliger skaper gode lokalsamfunn og byer. Jo bedre boligmarkedet fungerer, desto enklere kan boligbehovene imøtekommes på en økonomisk, rettferdig og miljøvennlig måte.
Fuller-Gee forklarer at i Arendal har det de siste årene vært et relativt sunt eneboligmarked sammenlignet med andre byer av lignende størrelse. Mange av dagens eneboliger ligger på «riktige» områder i kommunen, i nærhet av skoler og knutepunkt. Nye eneboligområder bør også plasseres med utgangspunkt i gangavstand til eksisterende skoler og knutepunkt, slår byplanleggeren fast.

– Hvor mange boliger du tror kommer til å bli bygget i fremtiden?
– Antall ferdigstilte boliger var i 2014 kun 173, men i 2015 var antallet 347, det vil si et snitt på 260 for disse to årene. Det innebærer at boligbyggingen de siste årene har vært tilstrekkelig for å dekke behovet og sikre befolkningsvekst. SSB sine anslag for befolkningsveksten de neste ti årene er at kommunens innbyggertall i 2026 vil være på 48343 – drøyt 4000 flere enn i dag. Tidligere har det vært anslått rundt 6000. Tar vi utgangspunkt i det antall boliger som har vært bygd til nå, kan vi gå ut i fra et gjennomsnittstall på 250 boliger per år. Behovet de neste ti år er da 2500 boliger, konkluderer han.

Dette er planene for prosjekter i Arendal sentrum  2017:

PROSJEKTER: Dette er planene for prosjekter i Arendal sentrum 2017.

PROSJEKTER: Dette er planene for prosjekter i Arendal sentrum 2017.