Annonse:
PLANLAGT: Oversiktsbilde Med Nytt E18-kryss, Ny Krøgenesvei Og Heftingdalen Til Høyre. Illustrasjon: Asplan Viak
PLANLAGT: Oversiktsbilde med nytt E18-kryss, ny Krøgenesvei og Heftingdalen til høyre. Illustrasjon: Asplan Viak

Nyskapning på Heftingdalen

I forbindelse med ny E18 har Arendal kommune en målsetning om å videreutvikle Heftingdalen til et moderne næringsområde.

600 dekar vest for renovasjons­anlegget er vedtatt til bruk for næringsområde. Hvem vil drive virksomhet så nær søppelanlegget, og hva slags arbeidsplasser kan skapes her?

Kommune i vekst
Asplan Viak har utarbeidet areal­kart og planbeskrivelse over hvordan området best mulig kan benyttes. Forslag til områdeplan ble vedtatt bystyret i Arendal i 2015 med bakgrunn i at Arendal kommune er en vekstkommune som vil satse på å kunne tilby næringslivet arealer.
– Vi vil bidra til opparbeiding av infrastruktur og utvikling av næringsareal med ulike kvaliteter og lokalisering i hele kommunen, og vår hovedmålsetting er vilje til vekst, miljø og verdiskapning, står det i saksdokumentet.

Les også: «Rullatorbyen» rykker nærmere

Planstatus
Vest for Heftigdalen er det avsatt område for deponi av steinmasser fra veianlegget. Dette og tilliggende områder er foreslått som næringsarealer, der renovasjons­anleggets areal inngår i planen.

Plankart over Heftingdalen. Illustrasjon: Asplan Viak

Plankart over Heftingdalen. Illustrasjon: Asplan Viak

Flere i jobb
Arbeidsledigheten i Arendal er svært høy, og alle prosjekter som kan bidra til å skape nye arbeids­plasser ønskes velkommen. Næringsprosjektet på Heftingsdalen er et av prosjektene som på sikt kan bety at flere arendalitter får jobb, både under prosjekt­utbyggelsen og med nye aktører i det nyskapende nærings­området.

Med den nye veien tett opp mot arealene vil området være attraktivt og gunstig i beliggenhet. Spørsmålet er om søppel­området Heftingdalen vil bidra til at mange ikke ønsker å etablere seg i området.

Les også: Handelssenteret Stoa vokser kraftig

Ulik aktivitet
Daglig leder i Arendal Eiendom KF, Øystein Sangvik, tror ikke søppelanlegget til Agder Renovasjon vil skape særlig utfordringer for næringsdrift i området.

Daglig leder i kommunale eiendomsforetak Øystein Sangvik. Arkivfoto

Daglig leder i kommunale eiendomsforetak Øystein Sangvik. Arkivfoto

 – Vi tror ikke at det vil være problemer med lukt i dette området selv om det ligger direkte i tilknytning til anlegget til Agder renovasjon, sier han.

«Heftingsdalen Næringspark» utgjør om lag 300 mål og ligger direkte ved den nye veitraseen for E18.
– Området blir frigitt for næringsformål i 2020-2021, ett år etter at den nye veien skal være ferdigstilt, forteller Sangvik.

På spørsmål om hvem han ser for seg at skal å drive næringsvirksomhet i området, mener han det er et stort spekter å ta av.
– Slik sett vil det være mye ulik aktivitet som kan tenkes lagt til området. Det er likevel virksomheter som vil ha vesentlig nytte av kommunikasjon direkte ved hovedvei, aktivitet som trenger mye areal og virksomheter som erfaringsmessig ikke bør ligge ved detaljhandel som passer best her. Det kan bli en deling mellom dette området og Stoa-området hvor detaljhandel passer best på Stoa. Uansett vil det være avhengig av hvilke firma som er interessert i å etablere seg her og som dermed kjøper næringstomt, sier han.

ABC
I planbeskrivelsens vurdering av områdestatus på Heftingsdalen står det at området vil komplementere eksisterende og fremtidige næringsarealer i Aren­dal kommune. Agderparken, eller Stoa, som er kommunens største næringsområde ligger i kort avstand fra sentrum og består hovedsakelig av handels­rettet virksomhet med middels til høy besøksfrekvens, og middels god kollektivdekning, noe som ifølge beskrivelsen tilsvarer en klassisk «B-lokalitet» etter «ABC-prinsippet».

Prinsippet handler om områder med relativt god kollektivbetjening og biltilgjengelighet samt god tilgjengelighet for gående og syklende, bydelssentra og områder langs kollektivaksen og mindre utstrekning enn A-områder, som er typisk sentrums­områder. Arendal kommune jobber med å utvide Agderparken, med ønske om å legge til rette for ytterligere handelsnæringer samt lettere håndverks- og produksjonsbedrifter. Slike bedrifter er ofte rettet mot et privatmarked og bør ligge i kort avstand fra befolkningsområdene og være lett tilgjengelige. Ifølge planforslaget vil Heftingsdalen tilsvare en «C-lokalitet», som innebærer at området har lav kollektivbetjening og god bil­tilgjengelighet, nærhet til hovedveg og god plass.

Området skal legges til redde for at såkalte bedriftsrettede næringer med lav besøksfrekvens kan etableres på fremtidens nærings­park på Heftingsdalen. Fra 2020 kan bedrifter etablere seg på Heftingsdalen, og fremtiden vil vise hvem og hvilke bedrifter som kommer til å satser i området.