fbpx
skip to Main Content
E18: En ny motorvei fra Tvedestrand til Oslo vil gå gjennom bymarka, men interessegruppa som jobber for å bevare veien presiserer at de ikke er imot veibygging.

Vi er for Bymarka og nye veier

NYE E18:

Jeg ber derfor om spalteplass for å presisere at vi ønsker bygging av ny E-18, og at de veiløsningene som velges er gode og formålstjenlige

Vårt hovedmål er fortsatt å bevare bymarka mest mulig intakt, uten en dårlig begrunnet tilførselsvei tvers gjennom dette flotte turområdet.

Når vi har drøftet spørsmål om veien fra Krøgenes til E-18, er vi fra planleggerne møtt med at det svære E-18 krysset og tilførselsveien må ligge akkurat her, i bymarka, men at dette skal bli så fint så. Det skal lages nye flotte turløyper, fine overganger, flere rundkjøringer med parkeringsmuligheter, og det blir lettere tilgang til marka.

Vi er redd at denne veitraseen på i alt 16 meter bredde gjennom hele bymarka vil bli et sår i turterrenget. Men, det vi mener vil ødelegge bymarka mest, er at trafikkstøyen bringes inn i dette eneste større friluftsog tur området vi har igjen, like i Arendals nærhet. Jeg undrer meg svært over at politikerne i «Miljøbyen Arendal» velger å ikke ta mer hensyn til bymarka når det så enkelt kan løses med å flytte E-18 kryss og tilførselsvei lengre øst, og derved bevare denne «grønne lungen» som en sammenhengende oase uten menneskeskapt støy. Og det undrer meg at ikke miljømyndigheter på flere nivåer setter foten ned og stiller krav her, med tanke på helse og trivsel i fremtiden for byens befolkning.

Det arbeides nå med å finne tiltak for å styrke Arendal øst, og man jobber med å finne fremtidig trase for vei til havna. Men dette virker mer som fremtidsdrømmer, da valg av løsninger, tidsrammer og finansiering her er svært uklart. Jeg undrer meg derfor også svært over at ikke Arendals politikere benytter mulighetene for å løse disse viktige behov knyttet til E-18 prosjektet som forhåpentligvis snart skal realiseres.

Tilførselsvei fra Eydehavn/Saltrød rett til et E-18 kryss lengre øst i stedet for fra Krøgenes til Longum syd, ville jo ha gitt den mulighet for styrking av den østre del av kommunen man ønsker seg, og det ville gitt rask løsning for kortest mulig vei til havna.

Da ville man fått avlastet hele Kystveien, redusert trafikken gjennom alle boligområdene mellom Neskilen og Krøgenes, og ikke minst, skoleveien forbi Stuenes skole. Og siden det bor flere mennesker i Arendal øst enn på Tromøya, er det rimelig å tro at effekten for trafikkbildet på Kystveien fra Songe til Barbu, ville bli minst like god med slik løsning. Spesielt når man tar med at ingen av forbindelsene Saltrød – Dalen, Strengereid – Våje eller Strengereid – Goderstad skal få tilkobling til ny E-18, slik at alle derfor må kjøre via Krøgenes. Når man ser hvilken utvikling som er i gang i det svære havneområdet, er det uhyre viktig å få god kort vei mellom E18 og havna snarest mulig, for å støtte denne utviklingen.

Ser man på alle de år som nå er gått uten at man har klart å få en vei for trafikken til havna utenom hovedgate og boligområde på Eydehavn, kan man undres over hvor lang tid det vil gå før egen veiforbindelse fra havna helt til E-18 er på plass. Min mening er: gjøres ikke denne veibygging nå som en del av E18 utbyggingen, må vi forvente at alle tømmervogntogene og all annen trafikk vil dundre gjennom «Songeskauen» ned til Krøgenes og deretter videre langs skolevei og bebyggelse helt til Neskil bru, i mange år fremover.

Bernt Finckenhagen

For interesseforeningen for Bymarka

Back To Top