fbpx
Annonse:
Colourbox.com
colourbox.com

Vi bryr oss om elevenes psykiske helse

HELSE:

Fylkestinget i Aust-Agder har satt av to millioner kroner hvert år i perioden 2015-2017 til prosjekt om styrking av forebyggende arbeid innen rus, psykiatri og mobbing i den videregående skolen.

Forventningspress

Arendals Tidende hadde 10. april en reportasje om Sosialistisk Ungdoms vervekampanje på videregående skoler i Aust-Agder. Kampanjen hadde som mål å få ungdom til å legge press på ansvarlige politikere for å gi et bedre tilbud til ungdommer som sliter psykisk. De legger stor vekt på forventningspress og anoreksi blant unge jenter som en viktig årsak. SU-lederen hevder at det er mismatch mellom hva voksenpolitikerne tror er viktig for unge, og det unge selv mener er viktig. I Høyre har vi voksenpolitikere et tett samarbeid med Unge Høyre og vi har den holdningen at det er viktig å lytte til de unge. For eksempel har vi vedtatt at det skal gjøres forsøk med anonym retting i skolene etter ønske fra elevene. Det er ikke en ukjent sak for oss voksenpolitikere at stadig flere ungdommer opplever psykiske problemer. Uansett årsak hindrer dette mange i å klare å gjennomføre utdanningen. Vi er også kjent med at Aust-Agder ligger dårlig an på levekårsstatistikker i forhold til andre deler av landet.

Forebygging

Vi ser dette i sammenheng med fylkeskommunens arbeid for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Det må arbeides forebyggende for å hindre at flere utvikler psykiske problemer. Dette arbeidet må begynne i barnehagen og fortsette gjennom grunnskolen. Derfor er det viktig at kommunene og fylkeskommunen samarbeider.

Nødvendig samarbeid Samtidig som fylkeskommunen plikter å sørge for opplæringstilbudet, plikter kommunen å sørge for helsehjelpen for de som trenger det nå. Derfor er det også nødvendig med et samarbeid for å ivareta hele eleven. Vi i Høyre mener at fylkeskommunen også må ta et ansvar for ungdommens psykiske helse, ikke bare mens de er i videregående opplæring men også bidra i forebygging mens de er yngre.

Noen av de videregående skolene arbeider med programmet ”Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom” (VIP). Fylkeskommunen har bevilget 300 000 kroner per år i fire år til forskningsog utviklingsprosjektet ”Skolen som arena for barn og unges psykiske helse”, et felles nasjonalt forskningsog utviklingsprosjekt. I forrige møte bevilget fylkesutvalget 100 000 kroner til Senter mot seksuelle overgrep Agder som vil bidra med informasjon og forebyggende tiltak for aldersgruppen 16-19 år.

Dette er ikke nok tiltak. Derfor har posisjonen i fylkestinget tatt initiativ til at det er satt av seks millioner kroner fordelt på tre år. Det er viktig for oss at disse midlene blir brukt på en hensiktsmessig og målrettet måte. Blant annet skal det iverksettes kompetansehevingstiltak på skolenivå for å øke evnen til å forebygge og stoppe mobbing, og vi vil at det skal tilsettes fagpersoner innen psykiatri. Fylkesrådmannen skal legge fram en sak for fylkestinget i juni.

Maiken Messel Gruppeleder for Høyre i fylkestinget