fbpx
skip to Main Content

Vi må forebygge mangelen på sykepleiere!

Vi går mot en stor underdekning av sykepleiere og helsefagarbeidere ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). De har regnet at Norge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035. For Arendal kommune vil det medføre en manko på langt over 200 sykepleiere, og mer enn 450 for alle Østre Agder-kommunene. Situasjonen blir ikke bedre av at det samtidig ser ut til å bli voksende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter og jordmødre.

Dette er en varslet krise, og den vil ramme sterkest de eldste og svakeste av oss. Det ser ut til at eldrebølgen kommer raskere enn vi klarer å forberede oss, og tiltak for god faglig og trygg omsorg til eldre vil bli utfordrende. Mest sannsynlig vil det også være behov for enda høyere faglig nivå hos de ansatte enn i dag. De eldre blir enda eldre, og sykere. Forventninger og muligheter for avansert pleie og behandling i hjemmet vil øke, og dermed også behovet for høykompetent personell. Sykepleiermangelen blir forsterket mange ganger med eldrebølgen.

Jeg vil utfordre alle kommunene i Østre Agder om å gå sammen å tenke nytt. Jeg ønsker at det utredes en arbeidsplassbasert sykepleierutdanning som er tilrettelagt for helsefagarbeidere og assistenter i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det bør innledes et samarbeid med UIA og søkes prosjektmidler fra Staten. En slik utdanningsordning finnes i dag for barnehagelærere. Utdanningen bør legge opp til at studenten er i arbeid gjennom hele studietiden. De tar dermed med seg sin egen yrkeserfaring og bruker den aktivt i studiet, og arbeidsplassen blir en viktig læringsarena. Studiet blir da en deltidsutdanning som går over 4 eller 5 år, hvor studenten arbeider 50-60 prosent stilling.
Det som er annerledes for andre deltidsutdanninger for sykepleierstudenter er at arbeidsgiver vil være i førersetet, og det blir et nært samarbeid mellom universitetet og kommunen. Med en mentor/veileder på egen arbeidsplass som forplikter seg på å følge opp gjennom studietiden vil antagelig frafallet bli minimalt. Ordningen vil også kunne mobilisere voksne folk til å kombinere utdanning og arbeid. Ved at hele Østre Agder-regionen går sammen vil også de mindre kommunene kunne forbygge sykepleiemangel.

Det er fremdeles viktig å ha studieforberedende fag som grunnlag for bachelorutdanningen. Det tradisjonelt tydelige skillet mellom praksis i kommune og spesialisthelsetjenesten bør bygges ned, men det må ikke legges opp til lavere kompetanse på teoretisk undervisning eller praksisplasser enn i det ordinære studieløpet.

 

 

Back To Top