fbpx
skip to Main Content

Veiprising og bompenger

Med årets kommunevalg nært forestående synes det som om flere og flere politikere og partier tyr til desperate og populistiske grep for å vinne velgere. Ansvarlighet og nyanser er ikke lengre like viktig som store ord og lettkjøpte argumenter. Det mest grelle eksemplet, så langt, fikk vi under diskusjonene om bompenger og bomringer i Arendal bystyres maimøte.

Bystyrets vedtak kan, i første omgang, kanskje høres besnærende ut, fra en velgers ståsted. Vi i Venstre (som var i mindretall i disse sakene) ønsker derimot å løfte en prinsipiell debatt – en debatt om hva vi styrer etter og hva som er det store utfordringsbildet. I en hverdag hvor den politiske retorikken blir mer og mer polarisert og populistisk, tror vi velgerne ønsker at noen løfter de store prinsippene og utfordringene.

Fra bystyrets talerstol og gjentatt av flere politikere i media ble det sagt om bompenger, at nok er nok – i et fylke uten en eneste bompengepassering! Bompengespørsmålet blir fremstilt som den største utfordringen vi står overfor. At bompenger kan oppleves som belastende er det ingen tvil om, og at de kan ramme sosialt urettferdig, må vi også erkjenne. Og det må det gjøres noe med. Derfor presser Venstre i regjering på for at man forserer arbeidet med andre veiprisingsløsninger, som ikke først og fremst har fokus på HVOR du kjører, men hvor MYE du kjører.

Arendal bystyre behandlet i sitt maimøte den såkalte arealtransportplanen for arendalsregionen (Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Froland). I denne planen er klimaendringene en av de overordnede utfordringene. Et enstemmig bystyre ga sin tilslutning til dette utfordringsbildet og til de sentrale målene i planen: 0-vekst i personbiltrafikken fra 2025 og 50 % reduksjon i utslipp av klimagasser fra personbiler innen 2030.

Festtaler og overordnede planer på glanset papir utgjør ingen forskjell hvis de ikke etterleves med vilje til handling. Hvordan får vi dette til, når det samtidig er politisk enighet om at kommunen skal vokse i innbyggertall? Derfor var bystyreflertallets iver etter å vedta at det i Arendal for fremtiden ikke skal være mulig å diskutere mulige veiprisingssystemer, en svært dårlig beslutning. I Venstre mener vi det er helt nødvendig å løfte blikket og spørre hvilke utfordringer vi må ta fatt i og hvordan de skal løses. Hvilke temaer skal settes øverst på dagsorden?

For å si det med Unge Venstre: vi har ingen bompengekrise – vi har en klimakrise! Klimaendringene er vår tids største utfordring – globalt, nasjonalt og lokalt. På alle nivåer må vi ta ansvar og bidra til å utforme et samfunn som kan stoppe den utviklingen vi nå ser. I tillegg til de globale klimautfordringene, kjenner alle som bor langs noen av våre mest trafikkerte lokalveier, at vi må ta modige valg – bare spør beboerne langs Kystveien.

Venstres respons på denne utfordringen er å være åpen for de virkemidler som kan brukes. Vi må skape et debattklima hvor vi ikke skal lukke diskusjonen og mulighetene. Det må være tillatt å argumentere for at avgiftstrykket ikke skal opp, samtidig som vi må kunne diskutere hvordan vi innretter avgiftene og skattene.

Et av virkemidlene er en eller annen form for prising knyttet opp mot hvor mye man kjører. Er dette urimelig? Sammenlignet med andre viktige «goder» vi bruker, er det naturlig at vi også betaler for det vi kjører. Ja, enda viktigere burde det være at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ut fra prinsippet om at forurenser betaler. Så kan vi samtidig diskutere differensiering av et slikt system, blant annet ut fra hvor man bor, for å sikre et sosial bærekraftig system.

Samtidig mener Arendal Venstre at vi skal stille tøffe og tydelige krav til at de inntektene som en veiprising medfører, gjennom gode avtaler med staten, skal gi umiddelbar effekt i kollektivtilbud og infrastruktur tilpasset klimavennlig transport, som f.eks. billigere og hyppigere busstilbud, ferger som korresponderer med buss og går på søndager eller sykkelstier på belastende skoleveier som ved Rævesand.  Disse systemene og avtalene er enda ikke fullt på plass, men ved å vise mot og åpenhet i diskusjoner og politikkutforming, vil vi sette oss selv i førersetet for et mer klimavennlig samfunn og en bedre felles fremtid – det er vårt felles ansvar!

 

 

Back To Top