fbpx
skip to Main Content

Vann, avløp og klimaendringer

Flomskadene i Sør-Norge de siste år viser at det haster med å tilrettelegge landet vårt for klimaendringer. Det settes nye nedbørsrekorder , og det som tidligere ble omtalt som ”100-årsflom” inntreffer nå stadig oftere.

Belastning på vann- og avløpsanlegg i norske byer og tettsteder vil øke i takt med mer nedbør, befolkningsvekst og økt fortetting. Kommunene må tilrettelegge infrastrukturen for å kunne håndtere disse utfordringene, med systemer som tåler klimaendringer.  Ny teknologi vil gjøre et moderne vann- og avløpssystem mer effektivt og driftssikkert.

Kommunene er velferds- og tjenesteprodusenter som skal tilrettelegge for et godt og trygt liv og gode kommunale tjenester til innbyggerne. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med dette, er en robust infrastruktur.

Vann- og avløpsrør er i mange kommuner gamle, og ikke dimensjonert for de nedbørsmengdene vi kommer til å oppleve fremover. Stedvis er situasjonen så drøy at 80-90 prosent av avløpsvannet som skal renses er overvann. I følge Rådgivende Ingeniørers forening er kroneverdien av etterslepet i vann- og avløpsnettet på over 220 milliarder kroner. Med dagens tempo vil det ta over 200 år å oppgradere det kommunale vann- og avløpssystemet til en standard som holder vann – bokstavelig talt. Den tiden har vi ikke.

Samferdselsministeren og andre samferdselspolitikere bør være urolige for hva dette vil ha og si for all kommunikasjon i byer og tettbygde områder med tanke på samfunnssikkerhet. Helseministeren og andre helsepolitikere bør være urolige for hva dette vil ha og si for kommune- og spesialhelsetjenesten.  Og miljøvernministeren samt andre politikere som setter miljø og klima høyt på dagsorden bør være urolige for miljøskader dette kan medføre.Agder Venstre mener myndighetene må prioritere oppgradering av vann- og avløpsnett samt overvannshåndtering i sine budsjetter. Ja, dette er først og fremst et kommunalt ansvar. Men slik vi ser det klarer kommunene aldri og hente inn det enorme etterslepet uten at Regjering og Storting bidrar. Dette må ikke lenger nedprioriteres.

Å oppgradere Norge for et våtere klima er  et nasjonalt fellesansvar.

Cathrine Hall
Agder Venstre

Back To Top