fbpx
Annonse:

Tidlig innsats for livslang læring

Det har lenge vært kjent at tidlig innsats i både barnehager og skoler har vært et viktig prioritert område for å fremme læring og utvikling. I dagens samfunn er det også stort fokus på prinsippet om tilpasset undervisning i en inkluderende skole, og ikke minst respekt for mangfoldet i barn- og ungdomsgrupper. Samtidig krever dette både pedagogisk kunnskap og ressurser i form av økte bevilgninger til den enkelte barnehage og skole. Tidlig innsats har lenge vært et kjent begrep i skolen og blant våre politikere. Forskning som er gjort i løpet av de siste 40 årene, understreker viktigheten av tidlig innsats både i forhold til det menneskelige aspektet og i et økonomisk perspektiv.

Alle har potensial for læring. Ikke alle kan nå de samme målene, men alle skal få et mest mulig grunnlag for læring gjennom hele i livet. Dette ifølge Kunnskapsdepartementet.

Barn som av en eller annen grunn kan ha behov for særskilt støtte, er ikke en homogen gruppe. Barn med ulike typer funksjonsnedsettelser vil ofte kunne trenge tiltak og støtte for å kunne utvikle seg i forhold til sitt potensiale. Men det kan også være andre grunner til at barn trenger tiltak eller ekstra oppfølging. Barn som har hatt en lite gunstig oppvekstsituasjon, som har psykisk syke foreldre eller foreldre som ruser seg, er også utsatte grupper.

Likeledes barn som har vært utsatt for vold og trusler, og/eller mobbing. Forskning viser at også minoritetsspråklige er en sårbar gruppe.

De senere årene har det også vært et økende fokus på særlig evnerike barn og unge som en tapende gruppe elever, fordi de ofte ikke får tilpasset opplæring ut fra evner og behov.

Jeg er også helt sikker på at mye av dette er godt kjent både i barnehage og skole. Utfordringen er nok hvordan man på best mulig måte kan legge til rette for det mangfoldet av barn og unge som er til enhver tid, og hvordan de best mulig kan få utbytte av tilpasset undervisning gjennom tidlig innsats. Dette vil nok kreve flere ressurser i skolen. Men på sikt tror jeg man vi ha det igjen. I dag bruke man betydelige ressurser sent i skoleløpet. Disse burde vært satt inn mye tidligere. Høyre har programfestet styrking av kvaliteten både i barnehager og skoler, med fokus på tidlig innsats samt tverrfaglig personell som skal bygge lag rundt barn og unge. Dette tror jeg er en klok vei å gå.

Den ressursmessige situasjonen i skolen pr i dag, er ikke god nok for å imøtekomme alle krav som pålegges den enkelte pedagog. Vi må bygge en skole som ser den enkelte elev og gir mulighet for alle. Med dette som bakgrunn er det viktig at skolen får tildelt de ressursene som trengs for å gi et ansvarlig tilbud og innhold i den enkelte skole. Dette vil Høyre som et ansvarlig skoleparti satse på.