fbpx
skip to Main Content

– Sykefravær er ingen privatsak

POLITIKK:

I de aller fleste tilfeller er det mulig å jobbe litt. NAV vil sette tydeligere krav både til arbeidstakere, arbeidsgiver, leger og ikke minst til oss selv.

Vi hører av og til at sykefravær er en privatsak som den sykmeldte og legen skal ta hånd om. Men: Et sykefravær innebærer at en stol står tom på arbeidsplassen og at sykepenger blir utbetalt. Derfor er regelverket krystallklart: Den sykmeldte skal så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Unntaket er hvis legen kan dokumentere at du ikke kan delta i noe aktivitet fordi du er for syk, eller at arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge for deg. Det gjelder for noen få. I de aller fleste sykdomstilfeller er det mulig å jobbe litt.

Vi i NAV Aust-Agder ønsker å gjøre vårt for å øke sykmeldtes deltakelse i arbeid. Vi vil bli tydeligere når det gjelder hvem som har ansvar for hva i sykefraværsperioden. Når vi går ut og sier dette nå, er det ikke fordi loven er blitt endret, men fordi vi har sett kritisk på vårt eget arbeid.

Vi erkjenner at vi i mange tilfeller ikke har vært gode nok når det gjelder å praktisere regelverket slik det er ment. Det innebærer at vi ikke har gjort nok for at de sykmeldte beholder kontakten med arbeidslivet.

Forskning viser at jo lenger du er helt borte fra arbeidsplassen, desto vanskeligere er det å komme tilbake. Dersom du over tid er borte fra arbeidslivet vil også inntekten din reduseres betraktelig. Det er en kjernesak for NAV å bidra til at flest mulig er i arbeid.

Økning i uspesifiserte plager og psykiske lidelser

Det høye sykefraværet skyldes i stor grad at fraværene varer lenge. I 4. kvartal 2014 hadde Aust-Agder den lengste gjennomsnittlige varigheten i landet med 55,5 dager. Det ønsker vi å gjøre noe med. Sykefraværet har stor betydning for hele samfunnet, arbeidsplassen og den enkelte.

I Aust-Agder økte fraværet på grunn av psykiske lidelser fra 20,2 prosent i 4. kvartal 2013 til 21,2 prosent i 4. kvartal 2014. Allmenne og uspesifiserte plager økte fra 7,5 til 8,8 prosent. Den vanligste årsaken til sykefravær er fortsatt muskelog skjellettlidelser, men her ble andelen redusert fra 39,3 til 36,3 prosent. Felles for disse typer lidelser er at aktivitet generelt anses som viktig for å bli frisk. Som alternativ til passivitet og full sykmelding, har mange erfart at gradert arbeid og kontakt med arbeidsplassen i sykdomsperioden, fører til raskere friskmelding.

Vi vet hva som virker

Mekanismene som påvirker sykefraværet er mange. Gjennom flere år er det etterlyst mer forskning og kunnskap om dette fagfeltet. Nå er vi faktisk der at vi for første gang kan vi si noe sikkert om hva som påvirker sykefraværet i positiv retning. I Hedmark har NAV gjennom to år høstet erfaringer med hva som skjer når NAV blir tydeligere i sin rolle. Vi har sett hvordan vi kan få ned sykefraværet ved å sørge for at den sykmeldte ikke mister kontakten med arbeidsplassen. I Hedmark ble sykefraværet redusert. Utbetaling av sykepenger sank med over 80 millioner kroner på ett år. NAV-kontorene i Aust-Agder vil nå bruke disse erfaringene og øke innsatsen på et tidligere tidspunkt i sykefraværet. Et av de viktige punktene er å se om aktivitetsplikten er oppfylt. Kan den sykmeldte komme tilbake til arbeidet helt eller delvis?

Hvem har ansvar?

Har du helseproblemer, men likevel klarer å jobbe noe, er det meningen at du skal gjøre nettopp det. Det avgjørende er ikke diagnosen din, men hvor mye du kan jobbe og hvilke arbeidsoppgaver du kan utføre. Du blir ikke sykmeldt fra arbeidsplassen, men fra oppgavene enten alle eller noen. Loven gir deg en selvstendig plikt til å finne en løsning sammen med arbeidsgiveren. Dere skal en ha dialog for å finne ut om det er mulig å utføre oppgaver, som er forenlig med din helsesituasjon.

Er du arbeidsgiver, har du ansvar for å legge til rette for arbeidstakeren din og finne ut hvilke oppgaver den sykmeldte kan utføre. Innen fire uker etter sykmeldingen skal du og arbeidstakeren sammen sende oppfølgingsplanen til den som har sykmeldt arbeidstakeren. Da vil sykmelder ha et godt grunnlag for å vurdere arbeidstakerens mulighet til å delta i arbeid og friskmelde helt eller delvis. Når du sender oppfølgingsplanen til NAV, er det viktig at du er konkret om hva du eventuelt trenger bistand til.

Er du lege eller har myndighet til å sykmelde, skal du alltid vurdere om pasi- enten kan jobbe helt eller delvis. Bruk oppfølgingsplanen, som du får fra arbeidsgiveren, til å vurdere pasientens muligheter for å utføre arbeid. Sett i lys av funksjon og arbeidsoppgaver kan gradert sykmelding benyttes? Må pasienten være borte fra arbeidet 100 prosent?

Tydeligere krav

Dette handler ikke om å frata folk,som har behov for sykemelding, rettigheter. Det handler heller ikke om å overprøve legenes medisinske vurderinger. NAV setter tydeligere krav både til arbeidstakere, arbeidsgiver, leger og ikke minst oss selv. Den som blir sykmeldt, kan oppleve at de får et brev fra NAV om at sykepengene kan bli stanset dersom det ikke foreligger god nok grunn til at de uteblir fra jobben. Skal utbetalingen fortsette, må lovens krav til aktivitet følges. Alternativt må sykmelder eller arbeidsgiveren dokumentere at arbeidsmulighetene ikke er tilstede. Arbeidstakeren må ha en dialog både med arbeidsgiver og lege evt. ta kontakt med NAV om nødvendig.

Det er ikke uvesentlig hvor mange av oss som er borte fra jobben hver dag. Hva skjer hvis flertallet av de sykmeldte kommer raskere tilbake til arbeid? For arbeidslivet i fylket betyr det at stabiliteten, produktiviteten og konkurranseevnen kan opprettholdes. For arbeidstakerne betyr det at risikoen for å falle ut av arbeidsfellesskapet blir mindre. De får gleden av den helsegevinsten som ligger i å jobbe. For storsamfunnet betyr det at velferdsordningene blir mer bærekraftige.

Vi ser ikke noen grunn til at gjennomsnittlig lengde på sykefraværet skal være lenger enn nødvendig. Derfor må alle som er involverte være villige til å gjøre mer for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb. Vi i NAV Aust-Agder ønsker å gjøre vårt for at sykefraværet i fylket skal ligge på et riktigere nivå.

Hilde Høynes Direktør NAV Aust-Agder

Back To Top