fbpx
Annonse:
635311f1899622238472c682df88958d.jpg

Styrker jernbanenes konkurransekraft

SAMFERDSEL:

Togtilbudet på Østlandet, Trøndelag og Sørlandsbanen bedres betraktelig som følge av NSBs nylig gjennomførte ruteendringer. Det innføres timesavganger på en rekke viktige pendlerstrekninger, samtidig som setekapasiteten bygges ut.

I tillegg til dette styrkes kvaliteten i togtilbudet ved at NSB har mange nye togsett under levering. I statsbudsjettet for 2015 sørges det også for at det grunnlag for å anskaffe flere nye togsett enn tidligere planlagt.

Det satses også stort på utbygging av nye banestrekninger rundt de store byene som gjør at det blir kapasitet til langt flere tog i fremtiden.

Utbygging av jernbaneinfrastruktur er imidlertid en langsiktig prosess. Frp og regjeringen sørger for at det i statsbudsjettet for 2015 bevilges mer penger til jernbaneutbygging enn noen gang og det er også satt av betydelig midler til planlegging for utbygging av ytterligere banestrekninger.

Jernbanens infrastruktur er gammel og det har over mange år vært et forsømt vedlikehold. Dette vanskeligjør den daglige togdriften og svekker punktligheten for både personog godstrafikken.

Dette har det vært viktig for regjeringen å gjøre noe med og som følge av det endelige statsbudsjettet for 2015 blir det for første gang på mange år en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet.

Ingebjørg Amanda Godskesen Stortingsrepresentant for Aust-Agder Fremskrittsparti