fbpx
skip to Main Content

Styrk barnehagene, Isaksen!

POLITIKK:

Selv om «Ernas drømmelærer» har vært mye omtalt i media for tiden, og barns læring er i fokus, skal overraskende nok ikke dette innlegget ta for seg elever og allmennlærere. Innlegget inneholder derimot en barnehagelærers kunnskap og tanker om de yngste barna og deres lærere. Jeg er sikker på at du kan mye av dette fra før, men kanskje du kan få noen nye argumenter eller innfallsvinkler?

Mennesker lærer i alle situasjoner, helt fra de er født. De første årene er mennesket nærmest som en svamp, som suger til seg inntrykk, bearbeider dem og sitter igjen med kunnskaper og ferdigheter. Hvilke kunnskaper og ferdigheter avhenger av hva hver enkelt person blir presentert for, altså hvilke læringssituasjoner og læringsmiljøer hun eller han er i. En stor prosent av norske barn går i barnehage, og i barnehagen jobber vi med læring. Vi jobber ikke ut i fra skolens tankegang om pensum og fag inndelt etter alder, men følger Rammeplanen og fagområdene der. I barnehagen vektlegges progresjon, et helhetlig læringssyn, danning, sosial kompetanse, mestring, omsorg og ikke minst lek og læring gjennom lek. Barnehagelærerne legger til rette for gode læringsmiljøer og læringsarenaer, der barna kan utforske, bli inspirerte og tilegne seg kunnskap og kompetanse på alle livets områder, ut i fra sitt ståsted.

Hva er barnehagepedagogikk?

Barndommen har verdi i seg selv. Den er ikke bare et middel for å oppnå noe senere i livet, for eksempel det å fullføre videregående. Likevel vet barnehagelærere at det er viktig å tilrettelegge for erfaringer som fører til bedre læring senere. Barnehagepedagogikk innebærer å se at barn er kompetente, har erfaringer og er i stand til å medvirke i eget liv. Det innebærer

Barnehagelærere skal videre legge til rette for at alle barn opplever mestring, får kunnskap om seg selv og god sosial kompetanse. Vennskap er viktig for alle mennesker, og en av hovedoppgavene for en lærer er å bidra til at alle barna i en gruppe får oppleve gleden ved å ha en venn.

Barnehagepedagogikk handler om å skape rom for omsorg, lek og læring i alle hverdagens hendelser. Barnehagelærere vet hvordan kunnskap om for eksempel språk og matematikk, kommer naturlig gjennom gode samtaler, høytlesing, baking, turer, refleksjoner, undring, påkledning og lek, og hva som må gjøres for å utvikle de situasjonene.

Målet for pedagoger i barnehage og skole er ikke så ulikt: vi er med på dannelsen av kompetente, kunnskapsrike medborgere som mestrer livet sitt og er en ressurs for samfunnet. Veien dit, altså metodikken, er derimot litt forskjellig.

Behov for bedre ramme betingelser

Så kommer vi selvfølgelig ikke utenom rammebetingelsene. Hva må til for å gjøre barnas læringsmiljø og læringsarenaer så gode som mulig? For det første trenger vi flere barnehagelærere. Barnehagelærere har kunnskapen og kompetansen som skal til for å gjøre norske barnehager bedre. Dersom pedagogtettheten økes styrkes også fagmiljøet. Et sterkere fagmiljø vil bidra til at barnehagelærere blir i barnehagen, og ikke forsvinner over i andre yrker. Det vil også kunne føre til at barnehagelærere som allerede har gått over til andre yrker, ønsker å komme tilbake til barnehagen. Slik sett vil det å øke pedagognormen ha en rekrutterende effekt.

Enhver politiker, både på lokalplan og på stortinget, bør kjenne sitt ansvar når det gjelder å legge til rette for barnehager med godt læringsmiljø. Kanskje er fortsatt øremerkede tilskudd til barnehagene en vei å gå for å opprettholde og heve kvaliteten. Kompetanse og kvalitet koster, men forskning

Cathrine Aasgaard Eide, barnehagelærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Østfold

Back To Top