fbpx
skip to Main Content

Status for vei til havna

Ap er også utålmodige!

Tungtrafikken dundrer gjennom Nesgata. Nå er det ikke mer tålmodighet igjen hos Eydehavnfolket. Sikkerheten og bokvaliteten blir satt på prøve hver eneste dag. Folk spør: «når kommer veien?»

Veien til havna, helt opp til E18, må på plass så fort som mulig. Ap har i denne perioden hatt veien til havna som en av våre prioriterte oppgaver. Men veien skal først finansieres og vedtas, planlegges, reguleres og prosjekteres, før den kan bygges. Regulering og prosjektering av veiprosjekter tar tid. Her er hvor vi står:

Reguleringsplanarbeidet for strekningen havna – Neskil:

Kommunens arbeid med reguleringsplanen er i god gang. Asplan Viak er leid inn for å bistå kommunen kapasitetsmessig. De skal utarbeide forslag til kart, reguleringsbestemmelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, planbeskrivelsen og konsekvensutredninger.

Konsekvensutredningene skal gi vurderinger av hvordan veialternativene påvirker for eksempel natur, friluftsliv, barn- og unges oppvekstvilkår og kulturminner. Det skal denne våren også gjennomføres arkeologiske undersøkelser. Disse utføres av Fylkeskommunen og er under arbeid. Grunnundersøkelser for vei gjøres også denne våren.

Nærmere om vedtaket i Kommuneplanutvalget:

I vedtaket, punkt 2 står: «det skal arbeides videre med to alternativer for regulering av den grønne korridoren. Et alternativ hvor man utreder muligheter for vei/tunnelløsning under/ved Ulleråsen, for på den måten å bevare Ulleråsen som grønt område, et annet alternativ med veiføring i dagen, i grønn korridor. Begge løsninger konsekvensutredes».

Dette vedtaket medfører at man utarbeider to fullstendige reguleringsplaner hvor begge skal konsekvensutredes. I forhold til bare å utrede ett alternativ er konsekvensen av vedtaket at det nødvendigvis går mer tid, ressurser og kostnader enn opprinnelig planlagt.

Det kom også inn et punkt 5 i vedtaket til Kommuneplanutvalget: «Det utredes alternative næringsarealer sør for Elly Eydesvei/Else Hagens vei». Dette punktet innebærer også et merarbeidet utover opprinnelig plan.

Prosjekteringsarbeidet:

Statens vegvesen er, etter bestilling fra Aust Agder Fylkeskommune, i gang med prosjektering av vei i samsvar med vedtak fra kommuneplanutvalget. Det vil si at det prosjekteres en løsning med tunnel og en løsning i dagen.

 

Når politisk behandling?

Hvis alt går etter planen håper vi å få politisk behandling av reguleringsplan i januar 2020. Deretter vil det bli en høringsperiode på 6 uker. Eventuelle avklaringer, innsigelser og innspill til plan etter høringsperioden må forventes før en endelig politiske behandling.

 

Strekningen Neskil – E18 – hva skjer?

Vi har fått opplyst fra SVV at de også har mottatt en bestilling fra Fylkeskommunen på utredning av veien videre – påkobling til E18. Vi har fått forståelse for at dette skal gjøres parallelt. Det jobbes derfor med påkoblingspunktet ved eksisterende vei Neskilen. SVV har imidlertid presisert at deres fremdrift er sårbar med hensyn til tilgjengelige ressurser.

Det vi vet i dag er at vi har sikker finansieringen fra havna til Neskil. Videre arbeider Ap inn mot våre nasjonale folkevalgte for å få inn strekningen Neskil – E18 i Nasjonal transportplan. Vi trenger denne veien for å skape en trygg skolevei og gode bomiljø. Veien vil også gi en bedre transportetappe mellom havna – Neskil – E18, noe som kan øke attraktiviteten og gi flere arbeidsplasser til Eydehavn havn.

Vi er også utålmodige!

 

 

Back To Top