fbpx
skip to Main Content

Statlig finansiert omsorg – En gulrot som fort kan gi en slem karoten-forgiftning!

Arbeiderpartiet sier i torsdagens bystyre nei til at Arendal kommune skal søke deltakelse i et prosjekt som skal prøve ut statlig finansiert omsorg. I prosjektet er det tildelingskriteriene som er i fokus og  stykkprisfinansiering skal benyttes. Stykkprisfinansiering som system bereder grunn for neste steg, nemlig privatisering av omsorgstjenester. En slik utvikling vil ikke Arendal Arbeiderparti støtte.  

Dette gjør vi vel vitende om at vi fraskriver oss en mulig positiv økonomisk gevinst i prosjektperioden 2020-2022. En prosjektperiode som godt kan bli kortere, og gevinsten tilsvarende mindre, hvis vi får et regjeringsskifte i september 2021.

Forsøket med statlig finansiert omsorg har vært FrPs baby i regjeringssamarbeidet. I seg selv bør det være nok til at enhver (sosialdemokrat) blir på vakt. Baksidene er mange:

  • Absurd nok er lokalpolitikere invitert til å vedta redusert lokal råderett.
  • Vi mister kontroll over budsjettet.
  • Muligheten for utviklingsarbeid og tverretatlig/faglig samarbeid svekkes.
  • Muligheten for å fostre lokale innovasjoner svekkes.
  • Arbeiderpartiet har de siste fire årene arbeidet for tillitsbasert omsorg. Dette forsøket undergraver dette arbeidet.
  • En av gevinstene med forsøket er at en skal arbeide med å få gode tildelingskriterier. Men på dette området har Arendal kommune gjort et svært godt arbeid de siste årene. Vi har derfor, etter vår vurdering, mindre å hente enn kommuner som ligger langt dårligere an i utgangspunktet.

Hvorfor kan da noen si ja? Svaret er en mulig kortvarig økonomisk gevinst. I en svært vanskelig økonomisk situasjon for kommunen skal vi ikke underslå at det er en stor gulrot. I en forsøksperiode er det vanlig å gjøre forsøkene økonomisk romslige. Forsøket skal «skinne» for å vinne støtte for dets intensjon. Når så intensjonen er godtatt etter god «smøring», strammes de økonomiske rammene til fordi ordningen ikke er økonomisk bærekraftig utvidet til alle landets kommuner. Helsedirektoratets egen evaluering viser at ordningen er for dyr. Gulroten som gjorde at en gikk inn – gir nå en slem karoten-forgiftning.

Noen vil også stemme ja til forsøket fordi de ønsker å gi et signal om at kommunen er underfinansiert på omsorg. Arbeiderpartiet synes dette er en dårlig idé. Vi vil kjempe for et regjeringsskifte høsten 2021 og økte rammer til kommunal omsorgstjeneste gjennom en rødgrønn regjering som er tuftet på en helt annen ideologi.

Fellesskolen og felles helse- og omsorgstjenester, med like rettigheter for alle, fattig som rik, er for viktig til å «sette i spill». Prosjektet statlig finansiert omsorg kan være et første steg bort fra en slik tildeling av norske omsorgstjenester hvis mange nok er positive til forsøket.

Når prosjektet ble utlyst for fem år siden var det nesten ingen kommuner som ønsket å delta. Bare seks kommuner ble med. KS og alle politiske partier, unntatt FrP, var den gang skeptiske til forsøket. Det som har skjedd i mellomtiden er at rammetilskuddene til kommunene har blitt strammet inn. Nå sliter veldig mange kommuner med å finansiere sine tjenester. Slik presser staten kommunene til å gå inn for kommunesammenslåing eller til å overføre kommunale oppgaver til statlig styring.

Arbeiderpartiet vil ikke at dagens regjering skal lykkes, gjennom sulteforing av kommunene, å tvinge dem til å godta et tankegods og en ordning som så enkelt vil kunne legge omsorgstjenestene våre ut på anbud.

 

Back To Top