fbpx
skip to Main Content

Sikkerhet på billigsalg?

NØDMELDING:

Norges Bygdeungdomslag stiller seg likevel kritiske til om prosjektet i stor nok grad har tatt inn over seg konsekvensene som endringene måtte ha for distrikts-Norge.

Innledningsvis i slutt rapporten er følgende beskrivelse av nødmeldingstjenesten: «Det forventes at tjenesten er enhetlig og at kvalitet og effektivitet er lik uansett hvor brukerne befinner seg i landet». Norges Bygdeungdomslag mener det ikke er samsvar mellom denne beskrivelsen og enkelte av forslagene som fremmes i rapporten. Det er spesielt reduksjon i antall nødmeldesentraler det her siktes til.

Norges Bygdeungdomslag er redd større og mer sentraliserte sentraler vil føre til at lokal tilknytning og kunnskap svekkes, og at rurale områder blir tapende part i et slikt senario. Større avstander og geografiske områder vil sette særlige krav til hver enkelt sentral, gjennom nødvendigheten av kunnskap om større områder. Samme analogi kan også knyttes til reduksjon i antall politidistrikt.

I sluttrapporten trekkes det i tillegg logiske slutninger om at en samlokalisering og reduksjon i antall sentraler henger sammen. Norges Bygdeungdomslag er av den oppfatning at dette er to forskjellige spørsmål og at samlokalisering av etatene også kan gjennomføres med et høyere antall sentraler. Dette vil også bidra til en mer smidig omstilling, da færre sentraler må legges ned.

Regjeringen som nå skal vurdere videre endringer i nødmeldingstjenesten, må ta inn over seg at robusthet ikke må gå på akkord med likhet for alle brukere i landet. Det må også settes krav til forutsigbarhet gjennom en fremtidsrettet utforming av nødmeldingstjenesten.

Til slutt handler det i stor grad om hva som veier tyngst av økonomi og sikkerhet. Det vil naturlig nok komme besparelser i form av stordrift, ved færre og større sentraler. Llikevel mener Norges Bygdeungdomslag at sikkerhet bør ha avgjørende vekting for valg av organisering og struktur for den norske nødmeldingstjenesten. Vi vil jo ikke selge vår egen sikkerhet på billigsalg!

Henrik Hønsen Huseby

Bygdepolitisk utvalg i Norges Bygdeungdomslag

Back To Top