fbpx
skip to Main Content

Sentralisering av arbeidsplasser i Agder Energi

POLITIKK:

Otera Infra AS er et elektroentreprenørselskap eid 100 prosent av Agder Energi. Oppslaget om handlet reaksjoner fra politikere i Arendal Kommune, samt en kommentar fra styreleder i Otera Infra.

EL&IT har behov for å komme med synspunkter i saken om samlokalisering og vil presisere følgende:

1. Prosessen er gjennomført alt for raskt til at det ble en god in volvering og forankring i selskapet

2. Det er manglende utredninger for å finne rimeligere lokaler

3. Det mangler en konsekvensutredning for hvordan ansatte vil reagere med grunnlag i risiko for å miste kompetanse.

4. EL&IT har vært uenige i vedtaket med grunnlag i

manglende utredninger.

5. EL&IT har hatt en klar mening om at arbeidsplasser kan beholdes desentralisert med bruk av elektroniske hjelpemidler

Det er viktig at de ansattes organisasjoner involveres på en god måte, slik at det kan oppnås en god forankring med omforente vedtak. Da kan partene i et selskap på en bedre måte sammen arbeide mot et felles mål. EL&IT i Otera Infra er meget opptatt av at selskapet lykkes til beste for eierne, selskapet og de ansatte.

Om ledelsen hadde benyttet mer tid til å undersøke om det kan finnes rimeligere lokaler i Arendalsområdet, kunne situasjonen vært helt annerledes. At selskapet ikke ønsket å undersøke dette på grunn av tidsnød vil i seg selv danne et dårlig grunnlag for et godt vedtak. Ansatte får ca. 2×45 minutter ekstra reisevei til og fra jobb og betydelige økonomiske belastninger ved flytting fra Arendal til Kristiansand. Dette kan føre til at selskapet mister verdifull kompetanse.

EL&IT har vært sterkt uenige i at arbeidsplassene skal flyttes til Kristiansand basert på det grunnlaget som er lagt frem. Vi ville ha benyttet noe mer tid for å finne rimeligere lokaler og utredet konsekvenser blant de ansatte. I tillegg har vi ment at elektroniske hjelpemidler må benyttes, slik at selskapet kan beholde desentraliserte arbeidsplasser.

EL&IT har fokus på å sikre arbeidsplasser på en best mulig måte, og ser at det til tider vil være behov for enkelte omstillinger og prosesser for å møte fremtiden. Med bruk av avtaleverket, arbeids miljøloven og teknologiske utvikling så mener EL&IT at det bør finnes gode løsninger for at ansatte kan møte på oppmøtested som er nærmest hjemsted.

Ved fusjonen i 2000 mellom de tre energiverkene på Agder ble følgende nedfelt i fusjonsprospektet:

  • Mulighetene for å kommunisere elektronisk gjør det også mulig å etablere samarbeid, uten at folk nødvendigvis sitter på samme kontor til daglig.
  • Over tid vil det kunne bli nødvendig å samlokalisere visse funksjoner for å høste gevinster av fusjonen. Utviklingen innen IT-området forventes imidlertid å bidra til å redusere behovet for en slik samlokalisering. Anvendt på en god måte vil IT kunne gjøre det enklere å utføre oppgaver på flere steder i et nettverk.”

Vesentlig endring av oppmøtested har stor betydning for den enkeltes fritid, familieog sosiale situasjon. Mange har basert sin livssituasjon med den arbeidsplassen de har, og enkelte vil få en meget stor merbelastning med at arbeidsplassen flyttes til Kristiansand. EL&IT beklager at Otera Infra og Agder Energi ikke har tatt innspilla fra de ansattes organisasjoner til følge, og utelatt å utrede alle muligheter. Arbeidsplasser kan beholdes desentralisert med bruk av elektro nisk hjelpemidler, og med den utviklingen som har foregått innen IT vil denne muligheten være mye større nå. EL&IT regner med at det politiske miljøet blant kommunene på Agder også er interessert i at arbeidsplassene beholdes desentralisert.

EL&IT Agder Energiforening Johan Ekeland

Klubbleder

Øyvind Østensen

HTV Otera Infra

Steinar Rasmussen

Sekretær/ tillitsvalgt

Back To Top