fbpx
skip to Main Content

Reglement for politikerne i Arendal

POLITIKK:

1. «Godtgjørelse til medlemmer av styret i Arendal Havn KF settes til 2% av ord førerens godtgjøring. Dette er en økning fra dagens 1%, altså en fordobling. Punktet ble vedtatt etter forslag fra Frp.

2. «Kontrollutvalget 1% økes til 2%.» Punktet ble vedtatt etter forslag fra Ap.

Disse to forslagene kom til etter at rådmannen hadde kommentert innstillingen slik:

«Utvalget skulle også vurdere om det gjennom endringer/ justeringer i organisering og reglementer kunne bli besparelser på utgifter til folkevalgte. Det er vanskelig å vurdere om forslaget gir en slik effekt. De endringer som foreslås for kommuneplanutvalgets oppgaver vil åpenbart gi en besparelse både på godtgjøringer til folkevalgte og i administrasjonen. Sammenslåing av to mindre utvalg, og redusert antall medlemmer vil også gi seg utslag, men her er møtehyppigheten forholdsvis liten slik at det vil neppe gi seg merkbart utslag.»

Endringene i kommuneplanutvalgets arbeid springer ut av forslag og kommentarer fra SV gjennom hele denne perioden. For øvrig fremmet SV følgende forslag i bystyret, som dessverre bare fikk SV’s stemmer:

«Rådmannen får i oppdrag å fremme et nytt forslag til reglement for godtgjøring til folkevalgte som innebærer større økonomisk innsparing for kommunen. Tapt arbeidsfortjeneste må dekkes, men godtgjørelse for å være folkevalgt kan reduseres sammenlignet med i dag.»

Dette viser at det står dårlig til med viljen til å spare inn på utgiftene som kommer beslutningstakerne selv til gode. Vi i SV vil ta spørsmålene om godtgjørelse opp igjen etter valget, hvis det blir et resultat som tilsier at vi kan få tilslutning fra andre partier til dette.

Så langt ser det ikke så lovende ut, det er visst brukerne og de ansatte sin oppgave å vise moderasjon…

Einar Krafft Myhren

Bystyrerepresentant Arendal SV

Back To Top