fbpx
skip to Main Content

Politisk spill om skolestruktur

POLITIKK:

Som ordfører finner jeg behov for å gi en oversikt over hvordan skolestruktur har vært behandlet i bystyret de senere årene.

26.05.11: Bystyret vedtarenstemmig plan for utbygging avStuenes skole dimensjonert for 825elever hvorav 525 elever på barnetrinnet(17). Med AP, Sp, KRF ogV i posisjon vedtok altså bystyretå dimensjonere nye Stuenes skolefor elevene fra både Eydehavn skoleog Nesheim skole.

11.10.12: Bystyret gir klarsignal tilrådmannen for å utrede endringav skolestrukturen slik at skoleneEydehavn, Nesheim og Løddesøllegges ned.

10.01.13: Formannskapet nedsetterad hoc–utvalg under ledelseav Frp for å legge fram forslag tilskolestrukturendringer.

21.03.13: Bystyret vedtar med 38mot 1 stemme å sette i gang byggingav ny Stuenes skole dimensjonertfor å ta imot elevene fra Eydehavnog Nesheim (Rådmannens forslagvar å utsette saken inntil sakeneom skolenedlegginger var endeligvedtatt..).. Pris 250 mill.

12.12.13: Bystyret vedtar budsjett/handlingsplan for 2014-17 basertpå nedlegging av skolene påNesheim og Løddesøl. Bystyretvedtar samtidig utvidelse avRygene skole for å ta imot elevenefra Løddesøl. Tilbygge t ble ferdig tilskolestart 2014, og Løddesøl skoleer nå høsten 2014 tom.

12.12.13: Bystyret vedtar nedleggingav Nesheim skole og Løddesølskole. Fylkesmannen forkasterlovlighetsklage på vedtakenefremsatt av AP og Frp

28.08.14: Bystyret anbefalerUtdanningsdirektoratet å si neitil privatskoler på Nesheim ogLøddesøl fordi det vil undergraveden skolestruktur bystyret harvedtatt. Bystyret bestiller i tilleggen sak der det utredes både 1 – 4og 1 – 7 skole på både Løddesølog Nesheim.

Arendal kommune har et forbedrings potensiale, når det gjelder skoleresultater i nasjonal sammenheng. Det er grunn til å anta at flere pedagoger og andre voksne i skolen vil bidra til bedre skoler og bedre resultater. For å få til slik styrking er det nødvendig å konsentrere ressursene om færre skoler. Å fylle opp de tomme pultene og samtidig kunne spare bygningsutbedringer og – vedlikeholdved å ha færre skoler,vil gjøre dette mulig. Da bystyretetter en svært lang prosess vedtokå legge ned skolene på Nesheimog Løddesøl i desember 2013 ogfebruar 2014, startet prosessen medå gjennomføre vedtakene. For åsikre fortsatt skole på de to stedeneoppsto først et privatskoleinitiativog så et til. Dermed var vesentligedeler av den styrkingseffekt forArendalsskolen bystyret villeoppnå med nedleggingsvedtakeneborte. To privatskoler i de gamleskolekretsene vil undergraveArendal kommunes skolesatsingframover, og bidra til at ressurstilgangenfor alle skolene i Arendalblir svært begrenset. Derformener undertegnede de to nyeprivatskoleinitiativene ikke børfå tillatelse til å starte opp da dettevil svekke Arendalskolene med ca20.0 mill

I bystyret den 28.august skjedde imidlertid det oppsiktvekkende at Fremskrittspartiet både ga sin støtte til privatskolesøknadene, og deltok i et konspiratorisk opplegg for å sikre flertall for en henstilling om å få fram en sak om ny etablering av kommunale skoler i Løddesøl og Nesheim krets. En helt klar omkamp for fjerde gang, isenesatt av H-utbryter Knut Tveiten

Hvorfor Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet både har gått inn for å bygge Stuenes skole så stor at den kan romme både Nesheimog Eydehavn-elevene, for så siden, i samme valgperiode, med alle midler forsøker å nedkjempe allerede fattede vedtak om å skaffe elever fra Nesheim til å fylle opp noe av nye Stuenes skole, er ikke lett å forstå. Stuenes Skole står ferdig vinteren 2015. Da vil det flytte inn på barnetrinnet ca. 180 elever mens det er plass til 525 elever, altså en utnyttelse på 34%. Dette har Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vært med på å vedta. Elevtallene er dessverre ikke økende på barne-og ungdomstrinnet i skolekretsen fremover. Hadde Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på et tidligere tidspunkt signalisert at skolenedleggelser ikke var aktuelt, burde de heller ikke dimensjonert skolen for 525 elever på barnetrinnet. Dette ville ha spart kommunen for ca. 100 mill. At det her er snakk om en skandale er det ingen tvil om. Administrasjonen i Arendal kommune har i årevis utredet skolestruktur i kommunen og lagt frem utallige analyser for de folkevalgte. I bystyret den 28. august ba flertallet bestående av AP, Frp,SV,SP og utbryter K. Tveiten (20 mot 19 stemmer) om enda flere analyser denne gangen om 1-4 og 1-7 skoler både på Løddesøl og Nesheim. I tilegg skal det være en ekstern analyse av skolestruktur i kommunen. Dette er utredninger som vil koste mellom 2 – 3 mill.

Samtlige tillitsvalgte i Arendal kommune inklusiv Utdanningsforbundet har hele tiden støttet en strukturendring av våre skoler. Disse representerer 3000 medarbeidere. Jeg registrerer at AP ikke er interessert i hva de ansatte mener.

Som ordfører beklager jeg sterkt den «omkamp-strategi» det legges opp til, det er skadelig for Arendals-skolene og for kommunens omdømme. Men aller mest bekymrer jeg meg for at vi ikke oppnår den kvalitet som våre 5000 skolebarn har krav på. Det er deres fremtid det er snakk om.

Einar Halvorsen

Ordfører

Back To Top