fbpx
skip to Main Content

På tro og ære, sosial kontroll av unge jenter og gutter

Vi er alle kjent med at psykisk og/eller fysisk vold i nære relasjoner påvirker barns og unges helse i sterk grad, også på lang sikt. Oppvekst med alvorlig stress gir økt risiko for sykdom i voksen alder, i tillegg har relasjonsskade også en tendens til å bli overført mellom generasjoner.

Æresrelatert vold utarter seg på mange ulike måter. Det kan handle om alt fra press, trusler, nedverdigelser og utstøtelse. Det kan innebære legemsbeskadigelse, frihetsberøvelse, press til selvmord og også drap. Volden i nære relasjoner rammer mennesker der de skulle være tryggest – i sine egne hjem, utført av egen familie og nære. Man har mye å miste, det koster å sette ned foten.

Hva er æresrelatert vold? Det finnes ulike definisjoner, men oftest handler det om ulike overgrep mot et menneske som det fryktes kan vanære familien, eller som allerede har gjort det etter familiens mening.  Æren blir som en sosialkapital, den forvaltes av familien, ikke av enkeltindividet. Sosialkontroll er et slikt overgrep, mange gutter og jenter lever med begrenset frihet i Norge, ja også i Arendal i dag.

SV vil støtte opp om dem som står frem med sine historier og meninger, de som bruker sine krefter og som trosser ubehageligheter og trusler.Vi vet det tar tid, vi vet endringen må skje innenfra, i de miljøene der den æres(u)kulturen står sterkt. Vi vet også at det i dag er mange som jobber aktivt for en slik endring, unge gutter og jenter, som arbeider frivillig i nærmiljøet der de bor. Noen av dem er dyktige til å skrive, vi har sett flere fantastiske leserinnlegg fra unge som selv vet hvor skoen trykker. Dette er bra, fortsett med det! Vi trenger dere alle.

I Norge har alle barn og unge rett til en oppvekst fri fra tvang. Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet følges opp gjennom tiltak i «Handlingsplan mot tvangsekteskap kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet » og tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut»

Det er allerede bred tverrpolitisk støtte om disse tiltakene, men SV ønsker å være enda tydeligere. I sin tale til SVs landsstyre snakket Audun Lysbakken om sosial kontroll i konservative religiøse miljøer, og SVs støtte til de jentene (og guttene) som tar kampen mot dette. Kampen for friheten og retten til å leve uten sosial kontroll, kan tas i fellesskap. Som storsamfunn er vi tjent med at alle får friheten til å være seg selv, uten represalier. Hadia Tajik sa det så tydelig: «Å lære å «eie» seg selv i voksen alder, når du aldri har gjort det som ungdom, er en vanskelig oppgave»

Derfor har SV lyttet til en rekke råd og vil fremme flere forslag i forbindelse med Stortingets behandling av integreringsmeldingen:

SVs forslag:

  • Tidoble antallet minoritetsrådgivere fra 30 til 300.
  • Et løft for kompetanse i førstelinjen: lærere, barnevern, helsestasjoner med flere
  • Førstelinjen må få i oppgave å bruke denne kompetansen til å gi foreldre veiledning og hjelp
  • Frivillige organisasjoner som står opp mot æreskultur og sosial kontroll må få økt støtte
  • Bo- og støttetilbudet til ungdom som trenger beskyttelse fra egen familie eller miljø må bli mer fleksibelt og bedre
  • En norsk imam-utdanning som kan bidra til flere religiøse ledere med røtter i Norge.
  • Regjeringen må vurdere om den finansielle støtten til trossamfunn kan utformes slik at støtte kan trekkes hvis det er åpenbart at religiøse ledere fremmer brudd på norsk lov.

Amina Bitar

SV

Back To Top