fbpx
skip to Main Content

Økt satsing på lokalt næringsliv

I første halvår i år gjennomførte Agderforskning en kartlegging av Arendal kommunes næringsattraktivitet. Oppdraget var gitt av kommunen med hensikt å finne svar på hvor næringsvennlig kommunen oppfattes å være blant kommunens næringsdrivende. Resultatet ble presentert for bystyrets politikere og andre interesserte i høst, og fikk bred omtale i lokale medier. I undersøkelsen har 325 bedrifter svart, noe som representerer omkring 50 prosent av ansatte i privat sektor i kommunen. Altså et godt grunnlag for å danne seg en oppfatning om hvordan det oppleves å drive næringsliv i Arendal kommune. Selv om svar, data og analyser fra denne type undersøkelser kan tolkes med forskjellige øyne, er det liten tvil om at vi politikere og andre som legger premisser for næringsutvikling i kommunen har mange utfordringer og mye å ta fatt i. Ser vi på de viktigste tiltakene rangert av næringslivet kommer tilbakemeldingen «Bedre innsikt hos kommunalt ansatte og politikere, om næringslivets behov» høyest på listen.  Godt fulgt av forhold som:

FOTBALLTOPP: Morten Kraft, daglig leder i Arendal Fotball, er nytt styremedlem i Idrettsfinans. Arkivfoto
Arkivfoto
  • Bedre dialogen mellom kommune og bedriftene
  • Sette i gang tiltak for å sikre bedre tilgang til kompetanse i Arendal
  • Bedre tilgang på kommunale næringsarealer/næringsbygg

I tillegg kommer ønsker om reduserte skatter, gebyrer og kommunale avgifter. Det ligger vel i sakens natur at det på dette området fort kan oppstå interessekonflikter mellom behov for finansiering av kommunale tjenester og næringslivets ønsker om rammevilkår.

Å få en slik usminket rapport på bordet er et viktig innspill til utforming av kommunens fremtidige næringspolitikk og en aktiv handlingsplan for å styrke samhandlingen mellom lokalt næringsliv, kommunens politikere og kommuneadministrasjonen. Og vi er allerede godt i gang med arbeidet! I juni i år vedtok bystyret kommunens næringspolitiske handlingsplan for perioden 2017 – 2023, som gir de overordnede og strategiske føringene for næringsutvikling i kommunen. I denne pekes det også på en rekke konkrete mål som skal nås og tiltak som skal gjennomføres. Forhold som omhandler kompetanse, infrastruktur, møteplasser, vertskapsrollen, holdninger og samarbeidsprosjekter og ikke minst bærekraft. Et sentralt område er tilrettelegging for nye næringer, bedrifter og arbeidsplasser ved å tilby etableringsklare næringsarealer og næringsbygg. Det er derfor utrolig viktig at vi nå kan ta fatt på innspurten av Agderparken Nord (Bråstad mot Omholt), som nytt og etterlengtet næringsområde i kommunen. Snart kan vi også sette i gang med området langs nye E-18 mot Tvedestrand ved Heftingsdalen. Vi ser også fortsatt store muligheter ved Arendal havn på Eydehavn og langs en mulig ny vei fra Arendal til Gullknapp flyplass.

Arbeiderpartiet vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for lokalt næringsliv. Lønnsomme og bærekraftige bedrifter med gode og trygge arbeidsplasser er grunnlaget for vekst og utvikling i kommunen. Som politikere og beslutningstakere er vi opptatt å forstå næringslivets behov for tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår. Men det krever også et næringsliv som deltar aktivt i samhandling med de politiske miljøene. Med alt det positive som nå skjer i kommunen med blant annet ny E-18, nye næringsarealer på gang og en Arendalsuke, som viser byen fra en fantastisk side, mener Arbeiderpartiet at vi har alle muligheter for å lykkes med positiv næringsutvikling i Arendal.

Morten Kraft
Bystyremedlem Ap

Back To Top