Annonse:

Nytt tiltaksteam – et stort løft for treffsikre hjelpetiltak i familiene

Arendal barnevernstjeneste er i gang med å rekruttere seks personer til sitt nye tiltaksteam. Dette tiltaksteamet skal bidra til økt kapasitet, kvalitet og større treffsikkerhet i hjelpetiltak i familiene. Videre vil det redusere behovet for å kjøpe private tjenester og således gi reduserte kostnader over barnevernets budsjetter.

Arendals barnevernstjeneste har de siste tre-fire årene stått i et kontinuerlig utviklingsarbeid. Etter at evalueringsrapporten fra PWC kom våren 2016 har det vært arbeidet systematisk med anbefalingene til forbedringer, unntatt en. Det har vært et stort arbeid under ledelse av barnvernslederen. Tett fulgt av ei politisk styringsgruppe.

Barnevernet har også nylig åpnet splitter nye og tilrettelagte lokaler på Maxis, hvor de sitter sammen med Familietjenesten.

Og barnevernet har styrket seg! Vi får i dag langt bedre tilbakemeldinger på hvordan barnevernet fungerer fra brukerne, samarbeidspartnerne og de ansatte selv. Men vi stopper ikke der. Det innhentes kontinuerlig erfaringer fra andre kommuner som driver god og nyskapende utvikling i barnevernet. Disse  vil vi lære av.

Men en anbefaling i evalueringsrapporten: «oppbygging av egen tiltaksavdeling» er foreløpig ikke utkvittert. I dag kjøper barnevernet tjenester for mange millioner kroner, 22 millioner kroner er ett anslag, 5 millioner kroner brukes til kjøp av ulike hjelpetiltak. Det er et stort beløp og ved å gjøre mye av dette i egen regi kan en redusere utgiftene til kommunen. Men det er på langt nær bare kostnadene som gjør at en ønsker å gjøre mer av tiltaksarbeidet i kommunal regi:

  • en ønsker å kunne tilpasse tjenestene bedre – en får ikke alltid kjøpt det en ønsker/trenger.
  • Det er utfordringer knyttet til kostnadskontroll ved private kjøp – en er avhengig av marked, hva finnes til ethvert tidspunkt.
  • vanskelig å kvalitetssikre, måle effekt og evaluere
  • Det er ikke minst viktig å bygge kompetanse og fagmiljø internt. Det er viktig at barnevernet oppleves som en attraktiv arbeidsplass hvor en kan få arbeide med det en er utdannet til og ikke kun med papirarbeid og innkjøp av tjenester.

Gjennom dette grepet ønsker en å oppnå økt kvalitet, større treffsikkerhet, effektivitet, og budsjettkontroll. For å oppnå full dekning av hjelpetiltak i egen regi har bystyret denne våren vedtatt at det opprettes seks fulle stillinger (100%) øremerket endringsarbeid i familier.

Mange familier har utfordringer på en rekke områder og få av hjelpetiltakene i dag er tilpasset det samlede utfordringsbilde. Ofte er de ikke tilpasset nok. Da kan det fort bli aktuelt med akuttvedtak og hasteflytting av barnet. Det er uheldig og kostbart. Videre kan manglende evaluering gjøre at situasjonen kan eskalere uten at det fører til revurdering av innsatsen i familien.

Ap er glad for at et samlet bystyre har støttet de satsinger som har vært gjort i barnevernet i denne perioden. Det har vært en klar prioritet, og det har gått på bekostning av andre tiltak, som for eksempel flere helsesykepleiere i grunnskolen, som jeg oppfatter flertallet i bystyret ønsker seg. I tillegg kommer at når barnevernsreformen trer i kraft i 2020 vil kommunale barnevernstjenester få et enda større ansvar for hjelpetiltak. Slik vil etableringen av dette tiltakseteamet nå være å ruste seg for fremtiden.