fbpx
skip to Main Content

NEI til profitt på attføringstjenester

Vårt samfunn skal ha et bredt arbeidstilbud til personer som har redusert arbeidsevne pga. ulike sosiale, fysiske eller psykiske årsaker. Og personer med redusert arbeidsevne er ikke en kostnad for samfunnet, men en ressurs! Et velferdssamfunn kan ikke alene bedømmes ut fra økonomisk velstand, men også ut fra hvordan samfunnet behandler utsatte grupper i samfunnet!

Attføringsbedrifter har som oppgave å legge til rette for alle som faller utenfor det ordinære arbeidsliv, og utfører derfor en viktig oppgave. Proflex AS og Durapart AS har hittil hatt ansvaret for disse oppgavene, men pga. konkurranseutsetting har disse selskapene mistet sine kontrakter til Oppfølgingsenheten Frisk AS – et selskap som med rette kan defineres som en velferdsprofitør! Proflex er hovedsakelig eid av kommuner (94,5 %) og Durapart er hovedsakelig eid av kommuner (75,4 %) og fylket (24,4 %).

Steinar Rasmussen, leder LO i Østre Agder. Foto: Privat

Attføring handler om å bistå mennesker som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet tilbake til arbeid. Attføring har en politisk historie med at det skal være en tiltakspakke for å mobilisere arbeidskraft. Det blir derfor fullstendig feil når tjenester som skal hjelpe utsatte grupper i samfunnet blir utsatt for en konkurranseutsetting som kun har som hovedformål å skape mest mulig profitt for private investorer!

Kommersialiseringen skaper følgende utfordringer for samfunnet:

  • Konkurranse på like vilkår
  • Ordnede arbeidsforhold
  • Bygging av kompetanse
  • Attføringstilbud tilpasset helheten av brukergruppene
  • Skatteinngang til velferdsstaten

Regjeringen påstår at konkurranseutsetting av attføringstjenester skaper mere mangfold. Er dette riktig? Tvilsomt siden det har foregått en dramatisk nedgang av antall aktører. Ved den første anbudsutsettingen på landsbasis var det 148 leverandører, som er blitt kraftig redusert ned til 39 leverandører (tall fra 2017). Flere ideelle leverandører har blitt skjøvet ut, og ingen nye ideelle leverandører eller sosiale entreprenører har kommet med.

Inger Brokka de Ruiter. Arkivfoto

Prisene på avklaringstiltak for landet totalt synes å ha blitt vesentlig lavere (30 %), og for oppfølgingstiltak en prisen 10 % lavere. Hvilken samfunnspris gir denne prisreduksjonen? For pris er et avgjørende element når det konkurreres på oppdrag. Og når prisene presses ned vil det få konsekvenser for kvalitet og ressurser. For selskapene som vinner anbuda skal jo tjene penger, og kalkulerer med en god avkastning for å levere oppdrag. Utsatte grupper vil derfor være svært utsatt, og er i stor fare for å bli skjøvet ut!

Kommersialiseringen av attføringstjenester har følgende samfunnsmessige konsekvenser:

  • Åpner for at private aktører tar en stor andel av skattepenger avsatt til attføring, og ender opp som privat profitt til velferdsprofitører.
  • Åpner for at finansielle selskaper som har tilholdssted i skatteparadis, tjener store penger på innbyggernes skattepenger.
  • Skattepengene går til kommersielle aktører. Fortjeneste på gjennomsnittlig 31,9 % for de største aktørene i 2015. Gjennomsnittet i næringslivet var 4,4 %.
  • Anbudssystemet undergraver konkurranse på like vilkår, innovasjon og kompetansebygging innen fagfeltet.
  • Internasjonale erfaringer og forskning viser at utsatte grupper blir skjøvet ut til fordel for «enklere» brukere der hvor attføringstjenester er konkurranseutsatt og kommersialisert.

Konkurranseutsetting av attføringsbedrifter er en svært uheldig utvikling! Med konkurranseutsetting skapes det press på priser som igjen vil gå ut over utsatte grupper i samfunnet. Og det vil fort kun være det vanlige arbeidsmarkedet som vil stå igjen.

Arendal SV og LO i Østre Agder er enige om at attføringstjenester ikke skal konkurranseutsettes eller privatiseres og at overskudd fra disse tjenestene skal gå til attføringsarbeid for mennesker med størst behov. Politikken på dette området på reverseres slik at samfunnet unngår at private investeringsselskap/selskap tapper samfunnet for midler som skal benyttes til de som allerede sliter mest. Det vil være økonomisk og samfunnsmessig fornuftig, og som en samlet arbeiderbevegelse må stå sammen om!

Steinar Rasmussen
leder LO i Østre Agder

Inger Brokka de Ruiter
ordførerkandidat for Arendal SV

Back To Top