fbpx
Annonse:

Naturvernforbundet er imot «liten» campingplass

Reguleringsplan del av Hoveodden (Hove camping).
Kommentar til bestemmelsen av planformål.

Planutvalget skal onsdag 13. februar behandle reguleringsformål for Hove Camping som forberedelse til bystyret vedtak i saken 5. mars. Rådmannen rår politikerne til å vedta «liten campingplass»

 

I denne saken mener Naturvernforbundet det samme som da formålet ble vurdert i kommuneplanen og ved oppstart av reguleringsplanen. Ingen av de argumentene som kommunen har kommet med gir oss grunn til å endre syn. Etter vår oppfatning viser også konsekvensutredningen at «liten» campingplass ikke er et godt valg.

  • Campingplassområdet bør helst tilføres Raet nasjonalpark. Inngrep på området må fjernes og naturen reetableres. En evt. tilrettelegging for besøk må være i samsvar med bestemmelsene for Raet nasjonalpark
  • Campingvirksomhet som næring bør legges til Hove leir eller et annet sted, ikke til Hoveodden
  • Dersom området ikke kan innlemmes i Raet Nasjonalpark, bør området reguleres til LNF. Det må legges til rette for å ta vare på naturen på Hoveodden. Dersom det ikke prioriteres, er det uforståelig at resten av odden er blitt nasjonalpark.
  • Dersom bystyret bestemmer seg for «liten» campingplass, må 100 m beltet holdes fritt for inngrep og eksisterende inngrep fjernes. Kafeen kan videreføres.

 

I skissen som følger rådmannens saksframlegg er det foreslått en rekker tiltak i 100 m beltet. Etter plan og bygningsloven skal 100 m beltet langs sjø og vassdrag være fritt for tiltak. Både fordi det skal være tilgjengelig for alle og for å verne naturen. Det er uakseptabelt å regulere inn oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner, plattinger, badstuer, badekar, skur, lagerplasser for båter, surfbrett, sykler, materialer osv i strandsonen.

Rådmannen mener at «liten» campingplass som vist på skissen, er det beste alternativet for barn og unge. Det kan umulig være en kommunal oppgave å lære barn og unge å bygge ned strandsonen.

 

Bystyret må vedta en plan som hjemler opprydding/tilbakeføring på området og spesielt i strandsonen.

En viktig tilrettelegging for barn og unge vil være å bedre kollektivtransporten til Hoveodden.

 

Rådmannen skriver i saksframlegget at kommunen som planmyndighet kan ekspropriere for å komme rundt de heftelsene som kommunen som grunneier må følge. Det bør ikke kommunen gjøre.