fbpx
skip to Main Content
PLANENE: Dette er LowCamps ønsker for Hoveodden. Illustrasjonsfoto/Canvas Hove

MISTILLIT PÅ HOVE.

Vi ønsker at Hove skal beholdes som et friområde med verdier som har blitt satt pris på i mange tiår. Det som har skjedd de seinere  månedene har skapt mistillit til de som forvalter disse interessene. HDU må vurdere sin rolle og planer for området må styres gjennom en åpen demokratisk prosess.

HDU har vært et organ som I løpet av mange år har gjort en god forvaltning av Hove leir og som har vært aktivt fulgt opp av Arendals bystyre. Det seineste året har det skjedd en dreining til også gjelde Hove Camping. Dette har ikke vært presentert for det politiske miljø på en tilfredsstillende og åpen måte.

På høsten 2018 ble det presentert planer for Hove som HDU hadde framforhandlet. Det hadde skjedd innenfor et lukket miljø av styret i HDU og enkelte representanter fra det politiske miljø. Resultatet ble offentliggjort etter en konkurranse mellom noen, rundt 30 interessegrupper eller selskaper. En av disse gruppene ble valgt ut. En av representantene i styret trakk seg i forkant av dette, fordi personen hadde interesser i det som siden ble vinnerutkastet. Han hadde altså vært med på å legge premissene for konkurransen som han senere deltok i. Dette er etter vårt syn ikke tilfredsstillende!

Etter at HDU hadde valgt vinnerutkast, gikk deltagere i HDU ut med presentasjoner og argumenterte for vinnerforslaget. Samtidig la  selskapet Canvas fram sine planer. Dette vekket en forståelig reaksjon fra sterke interessegrupper og brukere av Hoveodden. Dette skapte en sterk svekkelse av tillit både til HDU, selskapet Canvas og prosessen. Dette ga SV straks svært misfornøyde signaler på både I presse og politiske organer. Vi vil som følge av dette stille et mistillitsforslag overfor styret i HDU. Det grunner seg i prosessen som er gjort og ført av styret. Dessuten har dette resultert i et forslag om privatisering, nedbygging og urealistiske planer for Hoveodden. Vi mener at det må omorganiseres og opprettes et kommunalt, åpent demokratisk organ som skal styre det videre arbeidet på Hove, rundt den etablerte nasjonalparken.

Som en del av et åpent politisk miljø krever SV at det skal være en demokratisk prosess på hva som skal skje på Hoveodden. Den planprosessen som vi krever skal følges i slike saker, vil vi holde åpen og engasjerende.

Det prosjektet HDU har framforhandlet skal ikke gis noen mulighet for å føre til erstatningskrav mot enkeltpersoner i styret. Eventuelle erstatningskrav må HDU som selskap og eventuelt kommunen som eier håndtere. Den demokratiske åpne prosessen skal avgjøre hvem og hvordan Hoveodden skal forvaltes for ettertida. Dette er et område med så store naturkvaliteter og friluftsinteresser at det må fortsett prege forvaltningen av området.

 

Back To Top