fbpx
skip to Main Content

Mening: Et barnevern til barnets beste

Høyre og regjeringen er i gang med en kvalitets- og strukturreform for barnevernet for å sørge for at flere barn og foreldre får riktig hjelp til rett tid.

Det har blåst hardt rundt barnevernet de siste årene. Vi har måttet spørre oss selv om det norske barnevernet fungerer så godt som vi ønsker det skal gjøre.
Vi har mye godt barnevern i Norge. Vi har dyktige barnevernansatte over hele landet som gjør sitt ytterste for at alle barn og unge som lever under dårlige eller farlige forhold får den hjelpen de trenger. Arbeidet i barnevernet er krevende. Det innebærer å ta vanskelig avgjørelser nærmest daglig, og det vil alltid være noen som mener at det ble gjort for lite, for sent, eller for mye, for tidlig. Dette arbeidet krever høy kompetanse og erfaring.

I dag arbeider mange kommuner godt for å forbedre samarbeidet mellom de ulike fagområdene og kvaliteten i tiltak rettet mot utsatte barn og familier. Men det er samtidig store kvalitetsforskjeller mellom kommuner. Vi vet at barnevernet har kompetanseutfordringer, for eksempel i undersøkelses- og tiltaksarbeid rettet mot enkelte målgrupper. Mange etterspør nå handling og statlige initiativ som kan bidra til kvalitets- og kompetanseheving i barnevernet.

Overføring av oppgaver
Barnevernreformen innebærer blant annet at vi vil overføre oppgaver fra det statlige barnevernet til kommunene. Dette skal gi kommunene bedre muligheter for tidlig innsats og å utvikle gode lokale tiltak tilpasset barn og familier. Det er samtidig en risiko for at økt kommunalt ansvar forsterker kvalitetsutfordringene i barnevernet. Reformen skal derfor inneholde tiltak for å heve kvalitet og kompetanse i det kommunale barnevernet, slik at kommunene blir godt rustet til å ivareta nye oppgaver.

Bedre oppfølging
Mer konkret innebærer det blant annet at vi vil legge bedre til rette for mer praksisnær forskning og utvikling av metoder og tiltak tilpasset kommunale forhold og det kommunale barnevernet. Dette krever at de tiltakene vi prøver ut og utvikler, skjer i tett samarbeid mellom kommuner og kunnskaps- og kompetansemiljøer.
Vi vil vurdere tiltak for å forsterke oppfølgingen av kommuner hvor risikoen for svikt i tjenestetilbudet er særlig høy. Gjennom tett oppfølging kan enkeltkommuner få bistand til å få på plass nødvendige systemer, rutiner og arbeidsformer. Videre vil vi i samarbeid med universitet- og høyskolesektoren vurdere utdanningsløpet for arbeid i barnevernet, med sikte på å videreutvikle grunn- og videreutdanninger som er godt tilpasset barnevernets kompetansebehov, og som gir bedre muligheter for fordyping og spesialisering.

Barna er det mest dyrbare vi har. Kvalitets- og strukturreformen skal legge til rette for et barnevern som er så godt som mulig, både for de som jobber der og for barna som trenger det. Høyre vil utrettelig arbeide for et bedre barnevern, et barnevern til barnets beste.

Svein Harberg (H)

Mette Tønder (H)

Stortingets Familie- og kulturkomité

 

Back To Top