fbpx
skip to Main Content

Maritim næring vil gjøre skipsfarten grønn

KLIMA:

Skal Norge gi et merkbart bidrag i den globale klimakampen er det åpenbart at vi kan gjøre det innenfor maritim næring. Norge kan ta en globalt ledende rolle innen grønn skipsfart. Å utvikle renere skipsfart er som et «kinder egg» med trippel gevinst: bra for miljøet, bra for norsk verdiskaping og det vil bli lønnsomt.

Vår klode har et økende behov for energi, mat og transport. Utfordringene må løses med grønn vekst. Mange av løsningene er maritime og ligger på, i og under havet. Norge bør ha en visjon om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport i norske farvann. Det betyr at vi skal utvikle og bygge en flåte – både nasjonal og internasjonal – som er drevet på nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi.

– Vi må få en grønn kompetansekraft, sa klimaog miljøminister Tine Sundtoft da regjeringen lanserte sine nye mål. Innenfor det maritime har vi mye av denne kompetanse-kraften allerede. Vi har også mye av teknologien og mange av løsningene. Det er ofte bare snakk om å ta den i bruk.

Her er et par eksempler på prosjekter som Maritimt Forum Sør og kollegaer i Sverge og Danmark over tid har arbeidet med å etablere for fremtidige klimamål:

  • Grønn, ren skipsfart og omstilling til fornybare marine brenselformer
  • Transportkorridorer i Skagerrak – hvordan forbedre og utnytte disse
  • Skape langsiktige samarbeidsplattformer for miljøsmart innovasjon og samhandling
  • Felles utnyttelse og samarbeid mellom relevante fagog kompetansemiljøer

Målsettingen med disse tiltakene er bl.a. å styrke:

  • Den skandinaviske nærs kips farten

Fartøyene i nærskipsfarten har en svært høy gjennom snittsalder og behovet for flåtefornyelse er skrikende. Næringen må ta sin del av ansvaret. Myndighetene kan bidra ved å etablere en miljøfinansiering av nye fartøy. Bl.a arbeides det i Norge med dette (i regi av Norsk Industri og Fiskerstrand Verft) ved å innføre en vrakpantordning for eldre kystfartøy (ref. Sundvoldenplattformen) og innføre en midlertidig økning av avskrivningssatsene.

  • Landstrøm i alle større havner

Utslippene fra cruiseskipene i norske, svenske og danske havner er enkle å fjerne. Svaret er landstrøm. Cruise-rederiene sier at havnene ikke er utbygd for landstrøm, havnene sier at fartøyene ikke er tilpasset landstrøm. Derfor skjer lite. Noen må gå foran. I Kristiansand har Color Line sammen med havnevesenet innstallert landstrømsanlegg.

  • Null-utslippsvisjon

Norsk maritim næring med Rederiforbundet i spissen har en null-utslippsvisjon. En slik visjon bør bli en del av arbeidet om å nå de nasjonale målene om utslippskutt på 40 % innen 2030. Denne visjonen støttes av våre kollegaer, og vil være en sentral del i prosjektutviklingen som nå pågår. i Norge kan etablere verdens mest effektive og miljøvennlige fartøyer. Vi kan vise vei ved å utvikle og implementere teknologi og løsninger for hvordan skipsfarten kan bruke nullutslipps-teknologi kan bli betydelige grønnere. Norge skal bli en foregangsnasjon. Vi må tenke stort og langt, og samtidig være villige til å delta i bl.a. slike interskandinaviske samarbeidsmodeller som nå utvikles.

  • Klimavennlig industriutvikling

Mange land, blant annet Tyskland, Sverige og Danmark har bygget opp klimavennlige industrielle strategier. Det har skapt arbeidsplasser i tillegg til at utslippene har gått ned. Slik kan vi også gjøre i Norge, ikke minst innen maritim sektor og andre havbaserte næringer.Norge kan bli den ledende eksportør av ferdig utviklet, testet og utprøvd frønn maritim miljøteknologi og fartøyer til alle verdens land og flåter. Denne teknologien vil etterspørres stadig oftere med økende utslippskrav. Vi kan bruk norskekysten som «inkubator» for ny miljøvennlig teknologi. Norge på kan ta en ledende posisjon i dette nye voksende, grønne markedet. De store omstillingene som er nødvendig globalt for å nå utslippsmålene, kan gjøres til Norges fordel.

Maritimt Forum Sør, GCE Node og Eydenettverkene arrangerte «Global Outlook»konferansen under Arendalsuka i august 2014. En ny konferanse er under planlegging og her vil det globale verdensbildet – trussler og muligheter – bli tema 17 august 2015. Denne konferansen vil ytterligere understreke hvilke utfordringer man også norsk maritim næring står overfor.

Helge Grobæk Maritimt forum Sør

Back To Top