fbpx
skip to Main Content

Lokale arbeidsplasser gir gode offentlige tjenester

Under Arendalsuka hadde jeg gleden av å delta i en debatt med overskriften «Hvilke løft er nødvendig for videre vekst for små – og mellomstore bedrifter (SMB) i Arendal». Til å utfordre oss politikere til debatt møtte to lokale bedriftsledere, som fortalte om muligheter og utfordringer, og ikke minst hvilke forventninger de har til kommunen og lokale politikere. Det er viktig å merke seg at de små og mellomstore bedriftene utgjør 99% av alle bedriftene i Norge, og står samlet for nær halvparten av verdiskapningen i landet og halvparten av sysselsettingen i næringslivet. De er derfor sentrale aktører i norsk økonomi, for arbeidsplasser, vekst og omstilling. Det er ingen grunn til å tro at bildet i Arendal er annerledes enn landet forøvrig. Disse bedriftene og deres eiere, med lokal forankring, «kjemper» hver dag for å styre den løpende driften mot årlige overskudd, samtidig som de må løse oppgaver som innovasjon, markedsutvikling og ikke minst håndtere alle krav om offentlig innsyn og rapportering.  Det spares gjerne ikke på «kruttet» når bedriftsledere «tar for seg» kommunepolitikere, og det får vi tåle. Men slike møter og kontakter med bedrifter og bedriftsledere i kommunen er «gull verdt» for meg som lokalpolitiker, i forståelse for næringslivets behov og utfordringer.

Arbeiderpartiet har i løpet av den fireårsperioden vi har styrt kommunen hatt søkelys på å utvikle en offensiv næringspolitikk. Vi har fått på plass en næringspolitisk handlingsplan, igangsatt regulering av lenge etterlengtede næringsarealer, etablert møtearenaer mellom næringsliv og politikere, bidratt til å fylle opp tomme lokaler i sentrum med nyskapende virksomhet og deltatt i videreutvikling av Arendalsuka.

Nå står vi blant annet foran to store og viktige satsingsområder der Arbeiderpartiet vil ta en aktiv rolle. Det ene er «Blått kompetansesenter i Sør», med Havforskningsinstituttet i Flødevigen i hovedrollen. Et fantastisk spennende prosjekt der forskning, akademia, offentlig forvaltning og næringsliv i fellesskap skal belyse hvordan Agder skal finne muligheter for å utnytte de fortrinnene som ligger i landsdelen. For verdiskapning og nye arbeidsplasser knyttet til hav og kyst. Det andre gjelder Raet Nasjonalpark. Det handler om hvordan Arendal kan utnytte de mulighetene som ligger i randsonen opp mot den nye nasjonalparken. Her arbeides det i disse dager aktivt med å få på plass en besøksstrategi, som på en god måte skal balansere naturverdier, allmennhetens interesser og et bærekraftig reiseliv. I kjølvannet av dette ser vi også nødvendigheten av å få på plass en overordnet reisleivsstrategi for kommunen. Det er sikkert viktig å diskutere hvor is kiosken skal plasseres på Langbrygga og om vi skal sprenge noen fjellknatter til fordel for store cruise skip. Men det er kanskje på tide at vi løfter blikket og stiller oss spørsmålet: «Hva vil vi med Arendal som turistdestinasjon?» Ser vi for oss et nytt Geiranger, eller skal det være et sted for de med «smale» interesser? I disse prosessene har Arbeiderpartiet en klar ambisjon om å ha minst en hånd på rattet.

Vi må styrke innsatsen for å øke yrkesdeltagelsen og skape flere arbeidsplasser i kommunen i løpet av den neste fire års perioden.  Det er varige og lønnsomme arbeidsplasser som er grunnmuren for gode skoler, trygg eldreomsorg, legevakt, kulturskole og nytt svømmeanlegg. Selv ikke i valgkampen kan vi snakke oss til en fetere bankkonto.

 

 

Back To Top