fbpx
skip to Main Content
GOD SOMMER: Da Bystyret I Arendal Tok Sommerferie St.Hansaften Var Det Tid For å Kaste Vinteren Og Vårens Hekser På Bålet. Foto: Esben Holm Eskelund
GOD SOMMER: Da bystyret i Arendal tok sommerferie St.Hansaften var det tid for å kaste vinteren og vårens hekser på bålet. Foto: Esben Holm Eskelund

KOMMENTAR: Brente barn skyr ilden

Seks måneder har gått siden politikerne i arendalspolitikken startet et nytt år med blanke ark. Mye har de fått til, mens på andre områder har partier og politikere gått på sviende nederlag.

I januar fikk det styrende fempartiflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Senterpartiet historiens aller første innbyggerforslag fra befolkningen i Arendal til behandling. Det var flere organisasjoner, med interesseforeningen Bevar Arendal Bymark i spissen, som med over 1.100 underskrifter ba bystyret i Arendal om stans i hogsten i bymarka og å stoppe tilførselsveien gjennom naturområdet fra Krøgenes til nye E18 for å bevare turområdene. Bystyreflertallet ville imidlertid ikke gripe inn og endre vedtatte reguleringsplaner. Mens Miljøpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet stemte for innbyggerønsket, gikk flertallet på 34 representanter imot og støttet seg på rådmannen som mente at det ikke er grunnlag for å gjøre endringer i de vedtatte planene.  Pensjonistpartiets representant gikk imot fordi partiet ønsker seg mye heller en veiløsning som inkluderer en ny fartsåre til havna på Eydehavn. Det kan nå se ut til at det på både kommunalt og på fylkesnivå jobbes aktivt med å få til også en ny vei til arendals port som er i stor vekst. Det fortjener Eydehavns befolkning, ettersom de slett ikke har valgt å få verken kalksiloer midt i utsikten eller tungtransport nærmest over tærne midt i den historiske delen av byen.

Rushet som «forsvant»
Utbyggingen ser vi nå ordentlig konturen av rundt Arendal, der traseene er ferdig hogd og arkeologene er i gang med å grave ut antatte steinalderboplasser før maskinene kan rulle inn og gjøre grunnarbeidet til de nye veitraséene. I 2019 har det statlige veiselskapet Nye Veier AS lovet at en ny firefelts motorvei på 23 kilometer med tilhørende tilførselsveier skal stå ferdig mellom Arendal og Tvedestrand. En interessant observasjon er at den nye rundkjøringen på E18 ved Dalen, som ble regulert og bygget i ekspressfart i forbindelse med anleggsarbeidene, antakelig har ført til en betydelig nedgang i trafikken på den trafikkbelastede Kystveien. «Morgen- og ettermiddagsrushet» har aldri vært på høyde med rushtrafikken i eksempelvis Oslo eller Kristiansand. Gjennom våren har undertegnede observert at å stå i kø på Kystveien i mer enn ti minutter er sjelden kost. Det kan være at bilister fra Eydehavn og Saltrød som før neppe kjørte over Dalen for å prøve å komme seg ut på motorveien derfra i rushtidene nå velger nettopp å kjøre denne veien for å komme seg både hit og dit uten overhengende fare for å bli dødsofre i det en gang livsfarlige veikrysset.

Barnevernet
En annen viktig sak som ble satt på agendaen i årets første måned var en ekstern evaluering av barnevernet i Arendal. Gjennom hele høsten 2015 kom det graverende meldinger fra tjenesten om at alt ikke sto bra til. Et skyhøyt sykefravær over tid, interne konflikter og til slutt en barnevernsleder som sluttet etter å ha følt mistillit fra kommunens ledelse munnet i juni ut i en rapport om et barnevern som er langt under den kvaliteten ordfører Robert C. Nordli fra Arbeiderpartiet og en lang rekke politikere skulle ønske den hadde. Her har politikerne i Arendal virkelig tatt tak i en av de viktigste oppgavene de har, nemlig å sørge for at den viktige tjenesten som skal være der for kommunens barn, unge, foresatte og foreldre drives på skikkelig vis og med en kvalitet som sørger for at de aller mest sårbare blant oss blir behandlet med respekt og verdighet og at de som er satt til å utføre jobben får gode arbeidsforhold og ikke blir syke av jobben. Det som nå trengs er at evalueringen fører til en ordentlig opprydding internt og at rapporten er fremme i lyset og ikke blir gjemt og glemt i en skuff.

Nasjonalparken
Krise! Det var mindretallets oppfatning da blant Venstre, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i Arendal i mars begynte å stille krav til endringer i forslaget til opprettelse av Raet Nasjonalpark i Arendal, Tvedestrand og Grimstad kommuner. Sosialistisk Venstrepartis Rune Sævre uttalte til Arendals Tidende at han hadde mistet troen på at det i det hele tatt vil komme en nasjonalpark og fylkesmannen ikke ville finne på å anbefale forslaget fra Arendal for Miljødirektoratet og departementet. Endret nasjonalparkgrense i Tromlingsundet på Tromøy og endringer i forskrifter gikk gjennom i bystyret. Fylkesmannen kunne akseptere noen mindre endringer og komme med sin tilråding likevel. I løpet av det kommende halvåret eller på nyåret får vi trolig svaret på om flertallet i Arendal i gjorde noe dumt da de gikk inn for og «tukle med» nasjonalparken som alle egentlig vil ha. Det er ett år på overtid. Egentlig var det lagt opp til offisiell åpning av nasjonalparken i august i år.

Kommunesammenslåing
I løpet av våren åpnet ordføreren døren for kommunene Tvedestrand,Vegårshei, Risør og Gjerstad og inviterte til samtaler om kommunesammenslåing. Arendals Tidende foreslo at en ny kommune bestående av disse kunne få navnet «Raet kommune». Rådmannen på Vegårshei spøkte med at et passende navn kunne være «Solskinn kommune». Det var godt vær under forhandlingene som pågikk i ukesvis, men da innbyggerundersøkelsene ble lagt frem mot slutten av forrige måned kom også styrtregnet og alle gode intensjoner rant ut i bekken i strie strømmer. Da hadde det allerede vært dårlig vær på heia i flere uker, ettersom politikerne der oppe valgte å kassere hele ideen om å bli med i en kommune med Arendal som storebror. Egentlig vil et flertall av politikerne i Arendal ha med Grimstad og Froland kommuner også, på grunn av det tette samarbeidet. Ideelt sett vil Høyre og Fremskrittspartiet ha med alle de åtte kommunene i Østre Agder-samarbeidet, mens rådmann Harald Danielsen ikke har helt troen på at Grimstad vil være med og heller ikke Risør og Gjerstad. Politikerne har fått nye forslag på bordet til en mulig kommunekonstellasjon, men trolig blir det opp til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder å tegne et kart over det embetet mener er den best riggede kommunestrukturen i fylkene for fremtiden. Det kartet kan vi glede eller grue oss til i løpet av tidlig høst.

Byplan og høye bygninger
En av byggeplanene som har versert i politikken det siste halve året er hva som skal skje med Langbryggen 19, Grandgården. Det er en betent sak for politikerne. De fleste ønsker utvikling, men ikke for enhver pris. Planene om en femte etasje og en mye høyere utnyttelsesgrad på eiendommen har sikret flertall ved at flere at de styrende partiene har gått inn for den sammen med opposisjonen. En klage fra Skydebaneområdets velforening sørget imidlertid for at saken nå ligger hos fylkesmannen til avgjørelse. Noe underlig i saken er at Fremskrittspartiet, som gikk til valg på at byggehøydene i sentrum skal stå fast, faktisk gikk inn for å tillate en femte etasje på et nybygg på det historiske byhjørnet, som vil bli noe høyere enn dagens høydepunkter på det tidligere Grandtaket. Kommunplanutvalgets leder, Nina Jentoft, Arbeiderpartiet skulle helst sett at saken om Byplan 2023 hadde kommet før denne utbyggingsplanen for dermed å ha en tydeligere politikk å navigere i. Byplanen har flere ganger denne våren vært diskutert og skulle vært vedtatt i bystyret. I stedet har den gått flere runder, og det er veldig smart i og med at den handler om høyder på bygg, kanaler og mange andre fremtidsvisjoner for utviklingen og reguleringen av både Arendal sentrum og lokalsentrene utenfor. Det er ikke bare å bygge Rom på en dag og i slike store saker er det uklokt å kappe svingene.

Ny skolerunde
Like før bystyret tok sommerferie St.Hansaften ble det vedtatt at det nå skal gjøres en runde for å se på ungdomsskolestrukturen i Arendal. Skoledebatt om flytting, nedlegging og sammenslåinger nører opp i folk. Det har innbyggerne, elevene, lærerne, assistentene og alle andre i skolen fått oppleve mange ganger. Fempartiflertallet gikk inn i samarbeid med løfte om at dagens barneskolestruktur står fast resten av valgperioden. Ungdomsskolestrukturen er det derimot vilje til å se på. I dag er det åtte kommunale 1-10 skoler i Arendal, der fire har to paralleller på ungdomstrinnet. Det begynner å bli trangt. Både Stinta og Nedenes skoler opplever økning i elevtallet og et utvalg er satt ned for å få til kortsiktige løsninger for å sikre alle en pult og en stol og mer langsiktige løsninger for å få «robuste, faglig sterke og kostnadseffektive ungdomstrinn».  Et godt råd til politikerne i den sammenheng er å si klart og tydelig ifra om noen skoler denne gangen skal legges ned og elevene flyttes og at det gjøres vedtak om det før man gjør vedtak om bygging av nye skolebygg. Det har noen i Arendal brent av 100 millioner kroner for mye på før. God sommer!

Back To Top