fbpx
Annonse:

Klimatrusselen – behov for tiltak

Jeg har med glede registret de unges engasjement i klimasaken – og etterlysningen av tiltak.

Jeg er enig i at det gjøres for lite.  Og det informeres for lite om det som gjøres.

Det er også frustrerende at det kommer så mange motstridende signaler om klimaendringene – og de er menneskeskapte eller ikke.

Vi vet at utslipp av CO2 til atmosfæren fører til oppvarming. Når vi slipper ut stadig mer CO2 og andre gasser fra menneskelig virksomhet – så er det nok for meg. Da må vi redusere disse utslippene og rydde opp etter oss – slik at klimaendringene kan bli minst mulig merkbare.

Norge slipper ikke ut så mye totalt sammenlignet med andre større land – men pr  innbygger ligger Norge høyt med 8,4 tonn pr inn bygger. Qatar og USA er høyest med henholdsvis 49,2 tonn og 16,2 tonn pr innbygger. Snittet i EU er 7,0 tonn.

Etter prinsippet om at forurenser skal rydde opp etter seg har Norge et stort ansvar,

Vi har mer enn 8000 milliarder kroner i oljefondet som skal sikre våre pensjoner og velferd i fremtiden.

Disse pengene er skaffet til veie gjennom oljevirksomheten – ved å slippe ut CO2. Det er derfor mer enn rimelig at noe av disse midlene brukes til å motvirke klimaendringene.

Norge kan bli Europas batteri med vannkraften vår. For å unngå å tappe for mye av disse ressursene gjennom sommeren – kan vi bruke alternativ grønn energi gjennom sommeren. Les solenergi, jordvarme, vind og biogass.

Jeg vil foreslå at dette blir et satsingsområde i Norge. Ved å produsere vår egen strøm på husene våre med solenergi mm, at offentlige bygg installerer alternativ grønn energi og at næringslivet gjøre det samme kan vi produsere nesten like meget strøm som vannkraftutbyggingen står for i dag.

Men fordi strømmen er så rimelig i Norge må det offentlige – les oljefondet eller CO2 fondet subsidiere denne lokale produksjonen  for å få den i gang.

For eks hvis staten bruker 500 mill kr til dette – med for eksempel maks kr 75.000,- til hvert anlegg- hvor tilskuddet maksimalt kan utgjøre 50% av kostnadene vil dette utløse en investering på 1 milliard kr.

 • Staten vil få tilbake 250 mill kr i moms umiddelbart –
 • Økt aktivitet i en rekke leverandørbedrifter vil føre til økte skatteinntekter
 • Det grønne skiftet vil føre til flere arbeidsplasser – med følge økte skatteinntekter
 • Nye produkter vil kunne bli utviklet f eks innenfor styring og automatisering

Etter all sannsynlighet vil ikke dette til slutt koste staten noe i kroner – men vi vil få tilbake mange andre positive ringvirkninger som;

 • Forbedret beredskap. Vi vil ha strøm selv om nettet ligger nede på grunn av strømbrudd som når trær faller over ledningsnettet som jo skjer hvert år med mye snøfall.
 • Målsettingen om økt elbil satsing kan enklere oppnås når strømmen kan tas direkte fra taket og rett ned i bilbatteriet.
 • Når strømmen går i landbruket vil man fortsatt ha strøm tilgjengelig fra egen produksjon direkte eller fra et batteri. Krise og bruk av dieselaggregater kan unngås.
 • Vi kan vente med å bruke strøm fra vannkraften til vinteren kommer.
 • Den økte produksjonen kan eksporteres slik at for eksempel EU kan kjøre sine el biler på grønn strøm og ikke på kullkraftstrøm som i dag.

For å få dette til med maksimal effekt må: tiltaket

 • Energiselskapene ha mottaksplikt av sol strøm som ikke brukes lokalt.
 • Prisen de skal betale må forhandles frem av myndighetene
 • Kommuner og fylker og større bedrifter må få konsesjon for å produsere strøm og distribuere den lokalt med minst mulig svinn på grunn av transport.

Det burde ikke være noen heksekunst å skape politisk flertall for en slik ordning. Alle de politiske partiene burde gå sammen om dette – og imøtekomme ungdommen og sikre deres fremtid!

Norske pensjonister oppfordres til å støtte denne ordningen – og til å bruke noe av midlene som er tjent på forurensing til å styrke arbeidet med å rydde opp etter seg – og gi våre barn og barnebarn best mulig utgangspunkt for å redde klimaet i fremtiden.

Miljø og klimaministeren kommer til Arendal 8 juni. Da vil han få presentert dette tiltaket

Saken sendes også til MDG’s Landsmøte til behandling.