fbpx
Annonse:
1511d31d76c96a8803c306cf84b2bd03.jpg

Klasse og mestringsopplevelse

POLITIKK:

Mæland og Elstad, m.fl. utga gjennom Gyldendal Akademiske en lærebok i 2009 som heter ”Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt.” Epidemiologi er studiet av befolkningshelse, samt studiet av årsaker til sykdom og død i befolkningen. Forfatterne tar i denne boken blant annet for seg klassetilhørighetens betydning for mestringsopplevelse, noe som jeg også kommer til å gå nærmere inn på i dette innlegget.

I følge Mæland og Elstad m.fl. (2009), ser vi at opplevelse av kontroll over situasjon i stor grad er avgjørende for god mestringsfølelse. Håpløshet og hjelpeløshet kan være direkte konsekvenser av negative forventninger omkring manglende opplevd kontroll over omgivelsene. Opplevelse av kontroll kan følge av materielle årsaker. Jeg vil påstå det er lettere å føle kontroll over situasjonen om man har mulighet til å kjøpe seg ut av det uføre man befinner seg i, ved for eksempel å kunne kjøpe seg frem i en helsekø, enn om man ikke har denne muligheten. På denne måten forstår vi hvordan de lavere klassene har parallelt lave forventninger over måloppnåelse til seg selv. Dette forteller oss mye omkring de lavere klassers betydning for sin væremåte.

Forfatterne legger stor vekt på at den materielle virkeligheten legger grunnlaget for den opplevde virkeligheten. Kan vi ut ifra dette forstå de lavere sjikt av sosiale klasser som determinert (forutbestemt) av sine omstendigheter? Mæland og Elstad, m.fl. (2009) gir oss et godt grunnlag for å forstå hvordan menneskets helse og atferd i mer eller mindre grad påvirkes av omgivelsene de befinner seg i. Kanskje er vi kun frie innenfor hva konteksten tilsier at vi er?

Igjen må vi huske at det er nettopp i slike situasjoner at forventningene spiller en stor rolle. Om vi forventer at vi har kontroll over situasjonen, om vi forventer at vi lykkes – det er først da vi gir oss selv muligheten til å gjøre noe med den nåværende situasjonen ved å arbeide mot et positivt mål. Forventer vi at vi er determinert, eller forventer vi at vi er grunnleggende frie? Vi kan være alt annet enn hjelpeløse ved at vi bevisst tar makten tilbake gjennom våre positive forventninger om forandring til det bedre. Vi er ikke mer begrenset enn hva vi selv gjør oss til. Det må vi aldri glemme. Aldri.

Kristoffer Andersen Leder i Rødt Arendal og Grimstad