fbpx
skip to Main Content

KANALEN MELLOM POLLEN OG KITTELSBUKT. HVA MÅ KREVES FOR Å FATTE POSITVT VEDTAK I BYSTYRET?

Agderposten har gjennom flere år hatt innlegg om kanalen gjennom Arendal sentrum mellom Pollen og Kittelsbukt. Sist ut var Vidar Fløde i Agderposten tirsdag 17. april. I hans innlegg er det lagt inn et oversiktbilde med forslag til kanal inntegnet. Kanalforslaget vil, hvis det blir utbygging, medføre betydelge problemer for et lite men vel fungerende bysentrum. Dette blir ikke redegjort for i innlegget.

Det som er mer alvorlig i denne kanalsaken er at det ikke noen gang er nevnt noe om kostnadene ved prosjektet. Det er slik at dersom prosjektet skal gjennomføres må det fattes vedtak om det i bystyret. Hvis bystyret skal kunne fatte positivt vedtak om kanal må det foreligge et pålitelig kostnadsoverslag. Det er ikke grunn til å tro at kommunens administrasjon har tid og kompetanse til å påta seg dette og det må benyttes innleid kompetanse. Dette må kommunen finansiere før det kan fattes et positivt vedtak om kanal.

Grunnforholdene i kanaltraseen må undersøkes, noe som vil kreve geoteknisk kompetanse. Utgraving av løsmasse i kanaltraseen kan føre til setninger for nærliggende bebyggelse. Fjellsprengning i traseen kan føre til ødeleggende rystelser for bygninger nær kanaltraseen. Dette må gis en faglig vurdering. Byggeteknisk kompetanse må engasjeres for å utrede byggemåte. Dette må gjøres grundig og det vil være helt nødvendig forutarbeidelse av et pålitelig kostnadsoverslag. Kanaltraseen krysses av diverse kabler og kommunaltekniske ledningsanlegg. Det må utarbeides nøyaaktig oversikt over disse og forslag til løsninger må utredes for kostnadsberegning. Det må engasjeres kommunalteknisk kompetanse for å få dette arbeidet utført.

Det må bygges minst 2 broer for biltrafikk over kanalen. Broene må ha 2 kjørebaner og fortau. Byggeteknis kompetanse må engasjeres.

Kanalen – et problem
Arendal har et lite men vel fungerende bysentrum. Vi vil særlig framheve at vi har en meget vel fungerende løsning for kollektivtrafikken. Fremheves må det også at ved de store anledninger, som det stadig ser ut til at det kan bli flere av, har vi et sømløst byrom som omfatter Sam Eydes Plass, Kanalplassen og Kirkegaten. Dette vil kanalen ødelegge.

Sverre Foss,  Tore Oland,  Arne Husebye,  Peder Gjetmundsen,

Karl Erik Fredriksen,  Andreas Raaum,  Jan Vatne

Back To Top