fbpx
skip to Main Content

Jernbanen skal frakte mer gods

JERNBANEN:

Det er gledelig at vi allerede nå ser resultater gjennom at antallet containere som fraktes med jernbane økte i 2014, hevder transportpolitisk talsperson. Regjeringen har som målsetting at mer av veksten i godstrafikken skal gå på jernbane, økningen i 2014 viser at regjeringen holder det den lover.

Denne positive og miljøbesparende utviklingen står i kontrast til resultatet fra forrige regjering. I fem år fra 2008 har godstrafikken på jernbanen stupt og millioner av tonn med gods er flyttet fra tog til tungtransport på vei.

Å legge til rette for effektiv og trygg transport av gods på vei er også viktig for Regjeringen. Lastebiltransport av gods er det mest fleksible transportmiddelet. Utbygging av viktige transportkorridorer og et krafttak for vedlikehold og redusert vedlikeholdsetterslep bidrar til å gjøre veitransporten tryggere og med lavere utslipp, det vinner alle på.

Å styrke jernbanenes konkurranse kraft for godstransport på lange strekninger er noe vi jobber hardt for. Satsing på vedlikehold og redusert vedlikeholdsetterslep bidrar til bedre punktlighet og færre driftsavbrudd. Flere transportører kan derfor se seg tjent med å benytte jernbanen. Prioritering av godstog på viktige strekninger og etablering av nye omlastningsplasser er også avgjørende for å gjøre jernbanene til et bedre og mer fleksibelt alternativ mener hun. Regjeringen er bare så vidt i gang med sin satsing på jernbane. Det arbeides med en jernbanereform som skal sørge for en mer hensiktsmessig styring og utvikling av sektoren. Opprustning av eksisterende og etablering av nye godsterminaler samt flere krysningsspor, er utslagsgivende dersom flere skal kunne benytte jernbanen for godstransport.

Ingebjørg Godskesen, stortingsrepresentant, FrP

Back To Top