fbpx
skip to Main Content

Hvor står egentlig Arbeiderpartiet i Hovesaken?

Arbeiderpartiets representantskap har vedtatt 6 punkter eller prinsipper som skal ligge til grunn for reguleringen av campingområdet på Hove. I punkt 4 står det: «Utleiehytter og andre installasjoner skal være i kommunal eie».

Thore K. Karlsen, Hovelista. Arkivfoto

Dette prinsippet har imidlertid partiet allerede bidratt til å bryte da det stemte for den reforhandlete avtalen med Canvas Hove. Der står det: «Hytter og andre bygninger som er eller blir oppført innen leieobjektet skal eies av Canvas Hove, HDU eller selskap som er kontrollert av Canvas Hove eller HDU. Canvas Hove kan følgelig ikke overdra eiendomsretten til slike hytter og bygninger til andre enn ovennevnte. Dette gjelder permanente tiltak og er ikke til hinder for at eksempelvis «registrerte» campingvogner og tilsvarende kan eies av andre.»

HDU som er kommunens representant i Canvas Hove, har bare 34 % av aksjene i Canvas Hove. Følgelig åpner avtalen nettopp for at utleiehytter og andre installasjoner kommer under privat kontroll. Så hva mener Arbeiderpartiet egentlig i denne saken? Hvordan er deres støtte til den reforhandlete avtalen forenlig med vedtaket i deres eget representantskap?

Arbeiderpartiet har satt i gang en såkalt åpen prosess for regulering av campingområdet på Hove. Partiet går med andre ord til valg uten et klart standpunkt i Hovesaken. Ett av de 6 prinsippene som skulle ligge til grunn for reguleringen, har partiet allerede brutt med. Hvordan kan velgerne ha tiltro til at ikke de øvrige prinsippene forsvinner i løpet av prosessen?

I Barbusaken ga mange politikere løfter til Barbuaksjonistene som de senere brøt. I Hovesaken er denne taktikken forlatt. Nå er nyere taktikker tatt i bruk: Legge seg flat for kritikk, temporær hukommelsessvikt (ordføreren), uklare vedtak og igangsetting av såkalte åpne prosesser som først skal sluttføres etter valget. Vi tenker her på reguleringsprosessen for campingplassen på Hove. Taktikkene kan bare ha ett formål: Å sikre at våre politiske eliter skal bli sittende med makten og samtidig ha frie hender til å gjøre hva de vil etter valget.

Hovelista får nå flere henvendelser om at opprydding i Arendal kommunes måter å gjøre ting på, er viktigere enn selve Hovesaken. Folk ønsker åpenhet i stedet for hemmelighold, klarhet i stedet for tåkelegging, ærlighet i stedet for hukommelsessvikt og tillatelser i stedet for tilgivelser. Hovelista har programfestet opprydding i kommunal styringspraksis.

Ett er sikkert: De som ønsker å bevare Hove som et grønt rekreasjonsområde for alle, kan ikke stemme verken Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti eller Senterpartietved det kommende kommunevalget.

Thore K. Karlsen og Anne Cathrine Nygård, Hovelista

Back To Top