fbpx
Annonse:

Hvem vil stemme for Nye Veiers forslag til ny E18 mellom Arendal og Grimstad?

19.11 skrev vegingeniør Svein Harald Søndenaa i Agderposten om hvor dårlig han mener Nye Veiers forslag til forbedring av E18 mellom Grimstad og Arendal er. Hans vurdering er at framkommeligheten og sikkerheten for lokaltrafikken mellom Arendal og Grimstad vil bli dårligere. Trafikken på lokalvegnettet vil øke. Kun gjennomgangstrafikken, bare 20% av samlet trafikk, vil få bedre forhold. Alle som kjører på den nye vegen, vil måtte betale like mye bompenger som på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

ABCnytt.no har fulgt opp Søndenaas artikkel med to artikler 19. og 22. 11.2019. I den første artikkelen poengteres det at Nye Veiers forslag som er kalkulert til 5,8 milliarder vil få en negativ samfunnsnytte på 3,3 milliarder og at heving av fartsgrensen til 110 km/t vil gi dårligere trafikksikkerhet. Samtidig vil fartsgrensen på 110 km/t gi færre på og avkjøringer som vil være til stor ulempe for lokaltrafikken. Journalisten har kontaktet direktør Magne Ramlo i Nye Veier for å få hans syn på saken. Direktøren svarer at Nye Veiers mandat er å bygge 4 felts motorveger med fartsgrense 110 km/t. Konsekvensene for lokaltrafikken synes han å være uvitende om!

I den andre artikkelen har journalisten bedt om kommentarer fra to politikere som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. De tror at Søndenaa kan ha rett når det gjelder trafikkavviklingen og trafikksikkerheten og at prosjektet er for kostbart.
Den politiske prosessen:
Ifølge vegloven kan veger kun finansieres med bompenger når det blir avgjort lokalt. Politikerne i Arendal og Grimstad og Agder fylkeskommune må vedta at vegen skal bompengefinansieres før regjeringen kan legge en bompengeproposisjon fram for Stortinget til vedtak. Hvis Stortinget vedtar bompengeproposisjonen for vegen betyr det at Stortinget bevilger penger til å bygge vegen. Når pengene er bevilget, kan Nye Veger starte arbeidet med å regulere og bygge vegen.
Ved behandlingen av kommunedelplanen i Arendal stemte politikerne fra V og Sv mot vegen. Nå har vi fått nye bystyrer og nytt fylkesting hvor kanskje flere er mot Nye Veier AS forslag til ny E18. Sist bystyret i Arendal diskuterte bompenger stemte mange politikere imot bompengefinansiering. Vil de la være å be regjeringen/samfedselsdepartementet/Dale(Frp) om å få Stortingets tilslutning til bompengefinansiering?

Naturvernforbundets syn på saken:

Naturvernforbundet i Arendal mener at dersom E18 mellom Arendal og Grimstad skal forbedres, skal det skje ved at eksisterende veg følges og det legges på et eller to kjørefelt der det er behov for det. Vi er imot ny trase gjennom Rannekleiv, ny høybru over Nidelven og ny trase gjennom Fevikmarka fordi en slik løsning vil gi et stort naturtap. (Dersom E18 skal i ny trase i Fevikmarka, støtter vi fevikbefolkningen i kravet om lang tunnel og fjerning av eksisterende veg). Vi vil ha fartsgrense 90 km/t fordi det gir mindre støyforurensning, mindre utslipp av klimagasser og mikroplast.
Vi tror også at ved å følge dagens E18 med fartsgrense 90 km/t, vil det være lettere å få til et bedre kollektivtilbud.

Skal den groteske ideen om en gjennomgående 4 felts motorveg med fartsgrense 110 km/t fra Oslo via Kristiansand til Bergen trumfe økonomisk realisme, sikker og god framkommelighet lokalt, naturvern og arbeidet med å begrense forurensning og klimagassutslipp?