fbpx
skip to Main Content

Hva vil Arendal Høyre og Arendal Frp erstatte eiendomsskatten med?

Debatten om eiendomsskatt i Arendal kommune har versert i lengre tid, og spørsmålet er om den skal fjernes eller om den må beholdes for å finansiere velferdsgoder og andre viktige oppgaver som kommunen bør løse. For mange kommuner er denne skatten svært viktig for å kunne innfri innbyggernes ønsker og behov.

Arendal Høyre og spesielt Arendal Frp vil fjerne denne skatten, men disse partiene «sklir» alltid unna når det blir spørsmål om å erstatte dette inntektstapet. For Arendal betyr dette tapet hele kr 115 MILLIONER! Hvor skal disse partiene konkret kutte? Sosiale tiltak, skole, fritidstilbud eller hva? For inntektene må erstattes, og da kan det fort bli store budsjettkutt. Om en skal forstå Høyre riktig så vil de legge ned Eydehavn skole som ett alternativ til innsparing.

Arendal kommune har behov for inntektene fra eiendomsskatt for å kunne utvikle gode tilbud til eldre, barn, unge og andre innbyggere med spesielle behov. Det omfatter sykehjem, helsehus, skoler, barnehager etc. I tillegg har kommunen behov for å tilrettelegge for aktiviteter for barn, unge og innbyggere flest. Det vil være behov for anlegg, bygg etc. for å kunne tilby forskjellige aktiviteter. Lista er lang, men alt vil avhenge av hvor mange inntekter kommunen klarer å skaffe tilveie.

Staten overfører penger til kommunene iht. til visse kriterier. Med dagens regjering så sliter mange kommuner pga. manglende overføringer i forhold til de oppgaver som skal løses. Arendal kommune vil uten eiendomsskatt måtte foreta store kutt alternativt få nye inntekter. Omsorg, skole og helse vil fort kunne bli skadelidende om inntektsgrunnlaget svekkes.

Spørsmålet mange bør stille seg er om innbyggerne er villige til å fjerne inntekter som er helt sentrale for å utvikle velferdsordninger og sosiale tiltak? For det kommer ikke frem hvordan Arendal Høyre og Arendal Frp konkret skal skaffe tilveie de inntekter som faller bort ved kutt i eiendomsskatt dvs. 115 millioner. Alternativet til manglende inntekter vil være utgiftskutt.

Det beste vil være om eiendomsskatten blir erstattet av økte overføring fra regjeringa. På den måten kan kommunen få løst sine oppgaver uten eiendomsskatt. Det blir for enkelt for regjeringa å legge byrden over på kommunene og be dem ordne opp selv.

Hvordan Høyre og Frp skal erstatte de tapte 115 millioner som eiendomsskatten bringer inn til Arendal kommune er uvisst? Hva er de nye inntektene? Eller står innbyggere foran store budsjettkutt om Høyre og Frp kommer i posisjon? I så fall bør Høyre og Frp si klart hvilke tjenester/oppgaver som er tenkt fjernet, og at det settes konkrete tall på eventuelle innsparinger.

Kommunens oppgaver og tjenestetilbud til innbyggerne er omfattende, noe som betyr at det må være et inntektsgrunnlag på plass. Eiendomsskatt har vært en kjærkommen inntekt for mange kommuner for å kunne løse alle oppgavene, så også i Arendal. Skal denne skatten erstattes må staten overføre flere midler.

I tillegg til alle de oppgaver Arendal kommune må løse pr. i dag så vil det også i fremtiden komme nye uløste oppgaver. Behovet for velferdstjenester, fritidstilbud etc. vil øke. I tillegg kommer alle de miljø og klimatiltak som må settes i gang om kommunen skal innfri de mål som er satt. Det vil ikke være flertall for bomfinansiering, og da må pengene hentes andre steder fra. Hvordan Høyre og Frp vil løse dette vil være interessent når 115 millioner kroner fjernes fra kommunens inntektsgrunnlag.

Regjeringen har senket eiendomsskatten fra 7 til 5 promille. Mange kommuner har reagert pga. tapte inntekter, og finansminister Siv Jensens (Frp) svar er at kommuner kan retaksere for å sikre inntektsgrunnlaget. Det kan være greit å vite når en diskuterer denne saken.

 

 

Back To Top