fbpx
Annonse:

Høyre ønsker at alle barn skal nå sitt potensiale, da må skole prioriteres, også økonomisk

Vi starter med å sitere et utdrag fra vårt program for 2019-2023:

«Arendal skal ha gode barnehager og skoler, hvor alle barna får et likeverdig tilbud av høy kvalitet. Barn og unge skal bli møtt med respekt, ha medbestemmelse, og de skal ha rett pedagogikk og metode til rett tid, det skal jobbes aktivt for å gi alle en opplevelse av tilhørighet. Skolene skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Trygghet og mestring er avgjørende for at barn og unge skal få et godt selvbilde.»


Vi mener at dagens posisjon ikke har prioritert skole tilstrekkelig.
Skolene er i dag underfinansierte. Det kan vi se ut ifra Årsregnskap 2018, der flere skoler (7) i sum går med solide underskudd. Vedlikeholdsetterslepet på flere skoler er betydelig, og det er for lite penger til materiell og utstyr, til kompetanseheving, etterutdanning og til å sette inn vikar ved sykdom.
Vi ser også at PC-tettheten blant elevene i dag er for lav. Kun elever på ungdomstrinnet har egen pc.
For elever i 1-7 klasse har annenhver elev pc.  Vi mener alle elever må ha egen pc. Det blir viktig når nye fagplaner kommer i 2020 for 1-9 trinn og i 2021 for 10 trinn.
De skolene som har behov for betydelig vedlikehold er Moltemyr skole, Asdal skole (ungdomstrinnet), Sandnes skole, Nesheim skole og Nedenes skole.
I tillegg mangler Asdal skole og Moltemyr skole idrettshaller, for å kunne tilby fysisk aktivitet etter dagens standard. Samtidig vet vi at rektorer/enhetsledere, avdelingsledere, lærere og assistenter hver eneste dag strekker seg langt for å gjøre en god jobb under trange rammer. Tusen takk til dere alle sammen!

Barnehage og skole er, og vil være et av Høyres viktigste satsningsområder. Vi har høye ambisjoner på vegne av barnehagene og skolene i Arendal.  Barn og unge skal ha det godt her og nå, fordi barndommen har en egenverdi i seg selv og Arendalskolen skal skape muligheter for alle. I barnehagene og skolene legger vi mye av grunnlaget for barn og unges fremtid. Da mener vi at skolene trenger minimum 13 millioner mer i året. Behovet er selvsagt høyere, samtidig starter vi med dette i 2020. Arendal Høyre kommer til å legge dette inn i budsjettet for 2020, og dette løftet utgjør kun ca. 0,5% av driftsbudsjettet. Dette løftet skal vi klare!
Dette er tilførsel av friske midler og bygger ikke på noen forutsetninger slik AP tror.

  • Vi vil ha en skole med høy kvalitet, med tverrfaglig personell som kan «bygge laget» rundt barn og unge.
  • Null visjon for mobbing.
  • Fremme et godt arbeids og læringsmiljø, og styrke skolehelsetjenesten.
  • Øke driftsrammene med minimum 10 millioner i året. Det betyr flere lærere.
  • Minimum 3 millioner hvert år i perioden til utstyr som digitale læringstavler, samt PC`er slik at alle elever kan få hver sin PC. I sum 12 millioner i perioden.
  • Videreføre mulighetene for kompetanseheving og etterutdanning for lærerne
  • Vedlikeholdet på skolene skal dobles fra 20 til 40 millioner i perioden, altså en dobling av vedlikeholdsbudsjettet
  • Ny sentrumsbarnehage skal planlegges med bygging i 2024.
  • ny idrettshall på Asdal og deretter Moltemyr.