fbpx
Annonse:

HØYRE ER EN GARANTIST FOR KVALITET I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO

Barn og unge er det kjæreste vi har. Barn og unge skal ha det trygt og godt her å nå, fordi de først og fremst er barn. Samtidig må vi tilrettelegge for at de får et best mulig grunnlag for videre liv, studier og jobb.

Vi har en 0visjon for mobbing, og da er det fint at vi nå har et mobbeombud skal følge opp og jobbe forebyggende, en sak som FrP og Høyre endelig har fått igjennom etter flere år med forslag. Et barn som mobbes, det er ett barn for mye!
Målingene viser at resultatene stadig blir bedre og mobbingen er på vei ned.
Vi ønsker å strekke oss etter at barnehagene og skolene skal være blant de beste i landet. Det fortjener våre barn og unge. Er det noen sak som er viktigere enn det?  For å klare denne målsettingen må skolene og barnehagene tilføres mer penger. Dette er for barn og unge uten tvil vår viktigste investering, samtidig viser tallene at for hver krone vi putter inn i barnehage og skolesektoren får samfunnet syv igjen.
Det er klare forskjeller på Arbeiderpartiet, SV og Høyre sin skolepolitikk.

Når man leser AP sitt program står det fint lite om kvalitet i skolen. Det eneste som nevnes er kvalitet i samarbeidet mellom barnehage, SFO og skole. Det er selvfølgelig Høyre enig i.
Høyre er svært fornøyde med den innsatsen alle ansatte og pedagoger gjør hver eneste dag i barnehagen, skolen og på SFO. De oppnår mye med svært begrensede ressurser.
Men skolen i særdeleshet er underfinansiert. Pr juli 2019 er det et samlet underskudd på hele 15 millioner. Alle skoler unntatt en går med underskudd. I 2018 gikk skolene med nær 9 millioner i underskudd. Da er det ikke hensyntatt at Høyre under behandlingen av 1.tertial i juni fikk hele bystyret med seg på at skolen for resten av 2019 skal tildeles 5 millioner mer. Kompetanse er ferskvare og det er vanskelig å ta igjen tapt kunnskap. Likevel tror vi dette blir et meget krevende år for skolene. Det kan fort bli stopp på innkjøp og andre kostnadskutt.

Høyre går til valg på at skolen skal få tilført minst 13 millioner hvert år i økt budsjettramme.
Det betyr flere lærere og lærertimer. Det betyr mer penger til innkjøp av undervisningsmateriell og digitale plattformer. Det betyr at alle barn kan få hver sin PC/IPAD.
Høyre vil også mer enn doble budsjettet for ytre og indre vedlikehold på 5-6 skoler som virkelig trenger det!

Høyre mener følgende om kvalitet i barnehage og skole, utdrag fra vårt program:
Arendal skal ha gode barnehager og skoler, hvor alle barna får et likeverdig tilbud av høy kvalitet. Barn og unge skal bli møtt med respekt, ha medbestemmelse, og de skal ha rett pedagogikk og metode til rett tid, det skal jobbes aktivt for å gi alle en opplevelse av tilhørighet. Skolene skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Trygghet og mestring er avgjørende for at barn og unge skal få et godt selvbilde.
Det skal være godt å vokse opp i Arendal kommune, og alle barn skal få mulighet til å lykkes ut ifra sitt potensial. Barnehage og skole skal bidra til en god barndom, hvor lek, aktivitet, skaperglede, undring, danning, læring, livsglede, samhandling og vennskap står sentralt.

Ha et riktig godt valg, der Høyre er garantist for kvalitet i barnehage og skole.