fbpx
Annonse:

Hoveodden og Naturvernforbundet Arendal

Den 3.3.2019 leverte Naturvernforbundet Arendal, sammen med andre interesseforeninger, høringsuttalelse til 2. høringsrunde for arealdelen av kommuneplanen. Den politiske behandlingen av arealplanen, etter høringsrunden, står nå for tur. Vårt håp er at flertallet av våre folkevalgte innser betydningen av å bevare våre flotteste naturområder for fremtida!

Hoveodden er kanskje det aller viktigste område å få sikret for bevaring som naturområde i denne omgang.  Aktiviteten i diverse media denne våren viser at Hoveodden har en unik betydning for Arendals befolkning. Det forplikter våre politikere til å gjøre vedtak til beste for allmennheten. Å reservere deler av arealet til fordel for kommersielle aktører, som søker profitt på utleie av «naturopplevelser», er ikke forenelig med vern av dette unike naturområdet!

Naturvernforbundet Arendal skrev dette i høringsuttalelsen av 3.3.19 :

Primært bør arealet til campingplassen inntas i Nasjonalparken. For å oppfylle statens krav til kvalitet på området kan et nødvendig antall inngrep reverseres. For å verne naturen på Hoveodden bør organisert virksomhet, med overnatting i campingvogner og hytter m.m., henvises til Hove leir. Nasjonalparkmyndighetene kan vurdere om telting i h.h.t. Friluftsloven bør tillates. Dersom Arendal kommune ønsker å tilby plasser til bobiler og campingvogner i 100 m.beltet bør det nedlagte industriområdet på Pusnes vurderes. Herfra er det fergeforbindelse til sentrum, og ved å bruke tomta til campingplass unngår man store irreversible tiltak som boligbygging på en sjønær industritomt. Kafeen og serviceanleggene som i dag finnes på Hoveodden bør vurderes videreført. Behovet for bl.a. toaletter kan ved dette imøtekommes. Dersom kafeen eller serviceanlegget skal utvides må dette ikke skje på sjøsiden mot Hovekilen. Lagring av båter eller annet utstyr i 100 m.beltet mot sjøen  må ikke tillates utenom aktivitetssesongen. Det må heller ikke tillates bilparkering eller bygges gjerder i hundremetersbeltet.

Reetablering av stedlig vegetasjon, fugle – og dyreliv må prioriteres. Hoveodden og gruntvannsområdene omkring er unike områder for fuglelivet. Både på odden og nærliggende holmer og skjær hekker sårbare arter. Mange arter bruker området som rasteplass under vår – og høsttrekket.  En rekke sjøfuglarter bruker området som vinteroppholdssted. Om dette vises det til egen uttalelse fra Ornitologisk forening Aust Agder.

For å redusere lokale klimagassutslipp og unødig bilbruk må kommunen legge bedre til rette for friluftsliv nær boligområdene. For å avlaste Hove og redusere naturslitasjen der er det viktig å bevare også andre bynære naturområder: Bymarka, Åsbieskogen og på Hisøya.

Kommunepolitikerne sitter nå med saken og skal ta viktige avgjørelser som gjelder både oss og de kommende generasjoner. Det er gledelig å se det voksende engasjementet som våre ungdommer viser i natur og miljøsaker. Det må bli en slutt på at uberørt natur alltid blir salderingsposten i vår higen etter «vekst og utvikling».  Det bør være mulig, også for kommersielle aktører, å nyttiggjøre seg naturverdier uten å etablere bygningsmasse til forringelse av nettopp disse verdiene!