fbpx
skip to Main Content

Hovelista er på plass

Kandidatene på Hovelista har nå stått på stand for å samle inn de 300 underskriftene som trengs for å stille liste til høstens kommunevalg. Vi trengte til sammen rundt 15 timer for å samle inn over 500 underskrifter. Dessuten ble vi oppringt av mange som klagde på at de ikke fikk anledning til å skrive under.

Om man ønsker å få vite hvordan velgerne tenker, anbefales det sterkt å stå på stand. Det store flertallet av dem vi snakket med, ønsket å bevare Hove – ikke å «utvikle» området. Vi var heldige med været, og mange av dem som underskrev listen, kom direkte fra spasertur på nettopp Hove.

Flertallet ønsket også å fjerne campingplassen, men mente at camperne var blitt brutalt behandlet. De burde ha fått frist til etter sesongen 2019. Eldre av begge kjønn og yngre kvinner skrev under på lista. Yngre menn var i mindre grad interessert – som et apropos til diskusjonen mellom Alf. M. Sandberg og de to unge mennene fra Unge Høyre.

Med de underskriftene vi har fått, blir Hovelista en realitet. Den består av folk som enten har gjort, eller fortsatt gjør, en flott innsats i arbeidslivet. Lista er politisk nøytral i forhold til høyre-venstre aksen og saksorientert. Da trenger vi ikke bry oss om direktiver og symbolpolitikk fra partisentralene i Oslo. Vi er fri til å konsentrerer oss om å utvikle kommunen til det beste for dens innbyggere. Nettopp det ønsker vi å bidra til.

Selvsagt er Hovesaken hovedsaken. Vi ønsker å annullere alle kontraktene med Canvas Hove AS og oppløse HDU. Saken viser at det har utviklet seg måter å gjøre «ting» på i kommunen som ikke er i overensstemmelse med demokratisk åpenhet. Derfor ønsker vi også å gå igjennom vedtekter og styringspraksis i kommunens aksjeselskap og kommunale foretak med hensyn til demokratisk kontroll.

Vi ønsker å satse sterkere på barn og ungdom. Skolene i Arendal skaper for mange tapere. Det kan vi avlese både av den hyppige forekomsten av mobbing, av den vedvarende høye andelen elever med spesialundervisning og av den høye andelen personer under 30 år på uføretrygd. Siden det ikke finnes noen offentlig debatt om dette, vet vi ikke hva kommunen gjør for å forbedre situasjonen. Det man kan se i Kostra, er at andelen ufaglærte assistenter i skolene øker jevnt og trutt, mens andelen spesialpedagoger er vedvarende lav. Skolene synes å fungere som lukkede systemer. Vi ønsker for det første en offentlig debatt om skoleutvikling. Da må lærerne slippes løs fra omdømmediktaturet fra skoleledelsen. Så ønsker vi å etablere et forum for skoleutvikling med deltakelse fra politikerne, administrasjonen, lærerne, rektorene og lekfolk. Forsøksvirksomhet og utprøving av mer praksisrettede pedagogikker skal utgjøre to viktige aktiviteter i forumets regi.

Vi ønsker å forbedre eldreomsorgen. I dag er den preget av underbemanning i forhold til de øvrige kommunene i Kostragruppe 13, av et lappeteppe av deltidsstillinger og av en ledelse som ikke har ressurser til å bearbeide bekymringsmeldinger. Dette skaper dårlige tjenester, urolige pårørende og overarbeidde ansatte med konstant dårlig samvittighet. I tillegg kommer et høyt sykefravær. Sektoren bør oppbemannes til Kostranivå med flere heltidsstillinger for faglært personale. Videre vil vi forbedre brukerinnflytelsen med hensyn til organiseringen av tjenestene. Stemningen på et sykehjem bør ikke være slik den ble tolket av en eldre dame som ble innlagt: «Jeg lover dere å dø så fort jeg kan».

Vi ønsker å etablere en bedre styring av boligbyggingen i kommunen. Det ene området etter det andre blir regulert til boligbygging og det er ikke mulig å se noen som helst systematikk i det. For det første blir det regulert til langt flere boliger enn det er behov for. Følgelig finnes det ingen behovsstyring. For det andre blir det regulert for boligbygging altfor langt unna kollektivakser. Det finner heller ikke sted noen vesentlig fortetting av boligbyggingen. Verst er imidlertid at det ikke tas hensyn til miljø og artsrikdom. Mens arter både i Norge i hele verden blir utryddet i stadig raskere tempo, fortsetter Arendal å bygge som før. Marisberg og Alveberget utgjør to grelle eksempler på store utbygginger hvor hensynet til naturen ble overkjørt. Vi vil gjennomgå alle reguleringer til boligbygging i forhold til habitater, biotoper og nærhet til kollektivakser og omgjøre de som ikke oppfyller slike kriterier. For eksempel er vi for å bygge ut Bryggebyen og Pusnes verft, men vi vil stoppe videre utbygging av Marisberg.

Til sist ønsker vi å utvide lokaldemokratiet. Arendal kommune er så stor at viktige avgjørelser som angår nærmiljøene, blir tatt altfor sentralt. Det innkalles til høringer, informasjonsmøter osv. og deretter gjør kommunen som den vil. Vi ønsker å etablere upolitiske bygderåd med rett til å avgi innstilling til kommunen i alle saker som angår det området rådet dekker. Hovelistas kandidater vil informere seg om hvordan slike råd fungerer i inn- og utland. Interessen for historielag og bygdebøker viser at lokal identitet blir stadig viktigere. Vi trenger flere møteplasser for å dyrke vår lokale identitet og forme våre lokalsamfunn. Da må vi også få større innflytelse lokalt.

 

Back To Top