fbpx
skip to Main Content
Asbjørn Olsen Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Hjemmebaserte tjenester i Arendal

OMSORG:

Det er godt å se at Høyre nå tar til orde for god Arbeiderpartipolitikk, hvor vi ser menneskene framfor systemet og behovene framfor stoppeklokkene. Arbeiderpartiet vil fjerne stoppeklokkeomsorgen, slik Risør har gjort det siden 1999.

Arbeiderpartiet vil, sammen med andre partier, administrasjonen i Arendal kommune og fagforeningene, se etter nye arbeidsmåter for å bedre tjenestene. Både tjenestekontoret og de ansatte i tjenestene må være med på denne prosessen.

I denne perioden har det med Høyre i spissen vært et svært dårlig og til dels fraværende trepartsamarbeid. Ikke før Ap tok dette som et av de verbale forslagene i bystyremøtene knyttet til den øko.sit. kan man se konjunkturer av et trepartsamarbeid. Dette er noe Arendal Ap vil arbeide videre med og styrke.

Det er ikke bare Høyre som har klare mål for hvordan de hjemmebaserte tjenestene skal bli enda bedre og at brukerne skal stå i sentrum.

Dette har hatt fokus, fra alle partier, i det arbeidet som har vært gjort i Helseog omsorgskomiteen opp mot hjemmebasert omsorg, de siste fire årene.

Både gjennom nye planer og endringsprosesser som har vært gjennomført.

Det har vært tverrpolitisk enighet i disse sakene og når sant skal sies, vil jeg ikke si at H har vært den mest toneangivende, hverken i disse sakene, eller i arbeidet med å få politiske saker på kartet i komiteen, forøvrig. Det har til og med vært kraftig påpekt fra Høyrerepresentanter i komiteen.

Vi hørte om det gode arbeidet med hjemme baserte tjenester, som gjøres i Risør, tidligere i sommer. Undertegnede sendte da en henvendelse til Høyres leder av Helse og Omsorgskomiteen og ba om at komiteen fikk møte representanter fra tjenestene i Risør, i junimøtet.

Svaret var at det jobbes nå bredt i Arendal kommune med å se på gode løsninger for hjemmesykepleien i fremtiden. Kommunalsjefen og komiteleder var enige om at eventuelle innspill fra Risør burde ses i en større sammenheng, og ikke presenteres løsrevet for helseog omsorgskomitéen. Kommunalsjefen ville imidlertid ta initiativ til at enhetsleder og avdelingsledere i hjemmesykepleien skal ta kontakt med Risør for å høre hva de gjør annerledes enn oss. De bruker samme datasystem og samme system med smarttelefoner som Arendal, men de bruker dem tydeligvis på en annen måte.

Det skal deretter legges opp til en bred orientering om alle tiltakene for hjemmesykepleien i augustmøtet. Eventuelle endringer vil da bli en sak for det nye bystyret.

Arbeiderpartiet var like etter denne henvendelsen, på besøk i Risør kommune. Der møtte vi hjemmesykepleien, lederen av omsorgstjenestene og ordføreren.

Vi så hvordan omsorg kan gis med mindre byråkrati. Ved at pleierne har større nærhet til pasientene og ved at de konsentrerer seg om bestemte pasientgrupper/diagnoser, opparbeides kompetanse. Risør kommune var tidlig ute med hverdagsrehabilitering, hvor tenkemåten og arbeidsmetoden, langt på vei, er integrert i deres modell.

Høyre og Arbeiderpartiet, har nødvendigvis ikke, så forskjellige mål for hvordan hjemmesykepleien skal arbeide.

AP vil også ha pasientens behov og verdighet i sentrum. Vi vil ha mer tid hos pasienten, derfor bort med stoppeklokka. Vi vil ha mer helhetlig og individuell omsorg og vi ønsker mer kompetanse og spesialisering til de ansatte omsorgsarbeidere, som, også idag, gjør en formidabel innsats.

Hvis vi forutsetter at H ikke vil privatisere denne delen av kommunens tjenester, bør det ligge godt til rette for at vi, sammen, kan utvikle hjemmetjenestene, slik at de blir bedre tilpasset den enkelte brukers behov og at de ansatte får bedre arbeidsvilkår og får brukt sin kompetanse, bedre enn i dag.

{{image:1}}

Back To Top