Annonse:

Helsepartiets hovedprinsipper i valgperioden 2019-2023

Helsepartiet jobber for en god offentlig forvaltning.  Vi arbeider for en nødvendig endring av styringsprinsippene i offentlig sektor. Dette innebærer innføring av tillits- og kunnskapsbasert ledelse og avskaffelse av helseforetaksreformen. Det er prinsipielt galt at Helsevesenet styres av en maktelite med begrenset faglig kunnskap og etter vårt skjønn fravær av solide etiske prinsipper. Omsorgen for enkeltmennesket er manglene på systemnivå. Det er budsjettet som virkelig teller og streben etter å holde budsjettet går uten tvil utover pasientbehandlingen og kvaliteten på denne. Dette er etter vår mening et forræderi mot befolkningen. Befolkningen føres bak lyset med forsikringer om at man er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet. I praksis ser vi at økonomi/budsjett-hensyn overskygger dette. Streng budsjettkontroll uten tillit til de ansatte er dyrt. I Helseforetakene er det omtrent dobbelt så mange administrative årsverk som det er legeårsverk. Det har man penger til, mens blant andre forhold ikke ser seg råd til ny og livsforlengende kreftbehandling! Dette er grunnleggende urettferdig og etisk forkastelig. Endring av styringsprinsippene er påkrevet og vi vil vise vei.

Ett forvaltningsnivå

Samhandlingsreformen gjør pasienter til kasteballer. Det blir et Svarteper-spill mellom kommunen og helseforetakene om hvem som ta «ta utgiftene» for pasientbehandlingen. Vi ønsker derfor all helse under samme forvaltningsnivå slik at det ikke blir «butikk» i at en annen instans tar over ansvaret for behandlingen. Helsepartiet foreslår at Agder kan gå foran og bli et pilotfylke for en slik ordning.

Listekandidater med erfaring i helsesektoren

Helsepartiets listekandidater i Arendal har flere med bred erfaring som ansatte, tillitsvalgte og ledere i helse. Vi har sett systemet innenifra og opplevd hvor skoen trykker. Dessverre har det ikke vært lett å fremme erfaringsbaserte bekymringer i politisk miljø. Da Helsepartiet i bystyret meldte inn utfordringer i helse ble det tilbakevist og vi ble beskyldt for å være tillitsvalgte for ansatte. I kommunehelsetjenesten kan flere viktige utfordringer nevnes:

Fastlegeordningen som har en alvorlig rekrutteringssituasjon, rekruttering av sykepleiere og behov for helsefagarbeidere i fremtiden. I hjemmesykepleien er arbeidspresset betenkelig høyt. De har en turnus med ekstra helger i hele kommunehelsetjenesten og investeringsmidler som har stått stille i 10 år. Melde og avvikshandtering fungerer ikke som det skal. Det er en kraftig underrapportering. Totalt sett gir dette en bekymring for fremtidens omsorg i kommunen.  Det er viktig med en solid faglig forankring, noe som krever god kommunikasjon mellom politikere og fagfolk. Vi vil verne sykehuset i Arendal med akutt, føde og barneavdeling selv om det ligger utenfor lokalpolitikken i Arendal. Vi vil i tillegg styrke grunnbemanningen i omsorgstjenesten, barnevern og helsesykepleier tjenesten.

Helsepartiet vil jobbe etter følgende ledetråder

Vi vil lytte til de ansattes og pasientenes behov og bekymringer, følge opp og si ifra. Vi har fagfolk som ser systemet innenfra. I inneværende periode har vi blant tatt opp utilfredsstillende meldekultur og avvikshandtering. Mange gode prosjekter er innført i helse. Helsepartiet sier klart og tydelig at det må følge med friske midler til dette.

Kjerneområder

Helsepartiet vil i Arendal kommune primært satse på våre kjerneområder som skole, omsorg, barn, og unge. Nye prosjekter innen kjerneområdene må det bevilges friske midler til.  Vi vil sikre praksisplasser til ungdom som dropper ut av videregående skole og andre arbeidsløse. Helsepartiet kommer ikke støtte opp om finansiering av nye prosjekter før kjerneområder er ivaretatt.

Velkommen på våre møter, vi lytter og lærer, du sier din mening, stem Helsepartiet.