fbpx
skip to Main Content

FrP vil forbedre BPA-ordningen

Personer med nedsatt funksjonsevne fortjener å leve fullverdige liv og mulighet til å fungere i samfunnet som alle andre. Skal personer med nedsatt funksjonsevne kunne bidra i lokalsamfunnet, stå i jobb, engasjere seg politisk eller rett og slett kunne ha et sosialt liv er bistand helt nødvendig. Fremskrittspartiet har sikret flertall for en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Det er utfordringer med praktisering av disse nye rettighetene. Det er i dag kommunene som er ansvarlige for behandling og tildeling av BPA, og vi ser at det er mange klager på ordningen til pasient- og brukerombudene. Personer med nedsatt funksjonsevne får rett og slett ikke den bistanden kommunene er pliktig å gi dem, og som de har krav på

Det er dessverre flere kommuner som forsømmer ansvaret sitt, gjennom manglende kunnskap og vilje. Det er blant annet problemer knyttet til at kommunene ikke kjenner forskjellen mellom BPA og ordinær pleieomsorg, eller ikke er gode nok til å informere brukerne om rettighetene deres. Det er langt fra godt nok. Svært mange er med rette oppgitt over manglende kunnskap og rettmessig hjelp i sine respektive kommuner. Nå må kommunene på banen og gjøre jobben sin.

Fremskrittspartiet vil i regjering nå gjennomgå regelverket for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, også fremover. For FrP er det viktig at de som har nedsatt funksjonsevne skal kunne leve normale liv. Nå må kommunene påse at ordningen reelt blir brukerstyrt og følger opp de forventingene Stortinget har satt til dem. Det helt avgjørende å sikre god livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Back To Top