fbpx
Annonse:
8468df817b09ddadd65c78e623ee77f5.jpg

For mange barn i Norge – og i Arendal – lever i fattigdom

POLITIKK:

Den forrige regjeringens fagre løfter om å avskaffe fattigdommen ble ikke innfridd. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har holdt seg stabil de siste årene. I Arendal forteller NAV at 10,3% av alle barn og unge under 17 år er i klassen «fattige». I en skoleklasse i Arendal med 25-30 elever er det i gjennomsnitt nesten tre elever som lever i fattigdom.

For noen barn handler det om å ikke kunne delta på ulike fritidsaktiviteter, dra på ferie, eller gå på kino og kafé. For andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, spise sunn mat, ha tilstrekkelig med klær, et minimum av leker og mulighet til å gå i barnehage eller delta på SFO og andre fritidsaktiviteter.

Hovedårsak til fattigdom er lav eller ingen inntekt, og arbeid til foreldrene er det viktigste tiltaket for å løfte barn ut av fattigdom. Vi må derfor senke terskelen for å komme inn i arbeidslivet, og legge bedre til rette for at flere får tilbud om jobb. For de som av ulike grunner ikke har mulighet til å jobbe må vi ha gode og målrettede støtteordninger, og det må ved utmåling av støtte tas hensyn til barnas behov.

Vi må imidlertid iverksette tiltak på flere områder. For barn som i dag vokser opp i fattigdom, er det viktig å iverksette konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen litt rikere for den enkelte. Det kan handle om tilbud om subsidiert plass eller gratis kjernetid i barnehage eller på skolefritidsordning, aktivitetskort som gir gratis inngang til idrettsog kulturarenaer, åpne og tilgjengelige bibliotek, leksehjelpsordninger særlig etter at foreldrenes kunnskap kommer til kort, utlånsordning for sportsutstyr, tilgjengelige lokaler til bursdagsfeiringer og åpne idrettshaller for uorganisert lek. Å løfte barn ut av fattigdom handler også om å sikre god helse, utdanning og ordentlige boligforhold.

Vi må derfor styrke både helsestasjonen og skolehelsetjenestene, sørge for at barn som sliter på skolen får nødvendig hjelp så tidlig som mulig og tilby trygge oppvekstmiljø for barnefamilier. Venstre i Arendal støtter alle tiltak for en tverrfaglig og helhetlig innsats hvor barna er i sentrum.

Selv om antall fattige barn har vært stabilt de siste årene, har andelen barn med innvandrerbakgrunn økt. Selv om barn med innvandrerbakgrunn bare utgjør 11% av barnebefolkningen, utgjør de nesten halvparten av alle barn i lavinntektsfamilier. Det må vi ta på alvor.

Mange av tiltakene som allerede er nevnt, vil også være relevante for barn med innvandrerbakgrunn. Men i tilfeller hvor språkkunnskaper gjør det vanskelig for foreldre å komme i jobb og vanskelig for barn å gjennomføre skoleløpet, er det viktig at vi gjennomfører et språk opplæringsløft. Flere må få tilbud om språkundervisning og tilbudet må være mer individuelt tilpasset.

Fattigdom handler ikke bare om dårlig økonomi, men også om opplevd utenforskap og om skam. Å løfte barn ut av fattigdom handler derfor også om inkludering og fellesskap. Det handler ikke bare om politiske tiltak, men at vi alle bryr oss og sørger for at alle får bli med. Derfor er kampen mot fattigdom i tillegg til kampen for miljø og klima det viktigste saksfeltet Venstre vil kjempe for i budsjettforhandlingene i Stortinget i høst. Vi lanserer ei fattigdomspakke i 75 punkter.

Også i Arendal vil vi følge opp i budsjettarbeidet fram til endelig bystyrevedtak 11. desember om budsjett 2015.

Pål Koren Pedersen

Gruppeleder

Arendal Venstre