fbpx
skip to Main Content
Colourbox

Flere helsesøstre kan styrke barnevernstjenesten

POLITIKK:

Skolehelsetjenesten i Arendal har som hovedmålsettinger blant annet å være tilgjengelig for brukerne, og gi tidlig hjelp til barn og unge som trenger det. Med dagens dekning kan vi ikke se at det er mulig å oppfylle målsettingene på en god måte. En helsesøster har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. Grunntanken med helsesøstertjenesten er å være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn og unge.

Hvordan skal skolehelsetjenesten klare å fange opp mistanke om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep blant barn, dersom de ikke er mer til stede der barn oppholder seg? Ved å styrke det forebyggende arbeidet i skolehelsetjenesten, kan vi også avlaste barnevernstjenesten ved at barn og barnefamilier blir fulgt opp tidligere.

Arendal fikk 3,3 millioner til styrking av skolehelsetjenesten over statsbudsjettet for 2014, men fordi midlene ikke var øremerket ble det kun brukt 800 000, noe som var nok til én ny helsesøsterstilling. Størstedelen gikk dermed inn i det store sluket av utgifter i kommunen.

Vi mener at dette er dårlige prioriteringer fordi vi vet at tidlig innsats er viktig når en skal forebygge sosial ulikhet og forbedre levekårene i befolkningen. Ved å la være å bruke midlene på skolehelsetjenesten sparer vi oss til fant på lang sikt.

Arendal ligger sammen med andre kommuner i Agder på bunn når det gjelder levekårsfaktorer. Andelen barn i kommunen som lever i fattige familier med lave inntekter er på over 10 %. Levekårsundersøkelsen for Arendal viser også at det er store lokale forskjeller innad i kommunen. Vi ser at det er særlig deler av sentrumsområdene og Arendal øst som skårer lavt. Det vil derfor være viktig å sette inn ekstra innsats i disse områdene, og da er det viktig å støtte skolehelsetjenesten sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Tidlig innsats gir størst effekt!

Arendal Arbeiderparti vil styrke samarbeidet mellom helse tjenestene, skole, barnevern, politi og kulturliv for å skape gode oppvekstmiljø. I den sammenheng kan man blant annet se på undersøkelser fra tidsskriftet Sykepleien (2013) som viser at helsesøstre i Norge må avvise barn som ber om hjelp. Stort tidspress fører til at de ikke rekker å følge opp familier som sliter, og de rekker ofte ikke å sende inn barne vernssaker i tide. Helsesøstrene i Arendal kommune gjør en fantastisk jobb ut ifra de midlene de har til rådighet. Arendal Arbeiderparti ønsker å gi dem enda bedre forutsetninger for å styrke det viktige forebyggende arbeidet de gjør for å gi barn og unge i kommunen en best mulig oppvekst.

Vanja Grut Cathrine Krogstad Hansen

Listekandidater Arendal Arbeiderparti

Back To Top