fbpx
skip to Main Content

Finnes omsorgstjenester i Arendal?

Kai Inge F. Hanssen spør i avisen om det finnes eldreomsorg i Arendal. Han forteller historien om en eldredame som trenger helsehjelp. Jeg forstår det slik at det er utskrivingen til eget hjem som er det største ankepunktet, at hun skal hjelpes av hjemmesykepleien. Han beskriver hvordan damen medbegrenset bevegelighet ble betjent med toalettbesøk og andre gjøremål i sitt hjem. Han mener at damen umiddelbart burde ha vært lagt inn på sykehjem.

Jeg er leder av bystyrets faste komite for helse-, omsorgs- og levekår. Jeg har derfor et ansvar for hvordan tjenestene er dimensjonert og hvordan brukere blir betjent.

 

La meg straks innrømme at vi de siste månedene har hatt kø i omsorgstjenesten. Det er stort press på sykehjemsplassenevåre.  Akkurat nå skulle vi gjerne hatt en ekstra sykehjemsavdeling, og ressurser til det.  Noen av de som venter på langtidsplass på syke- eller aldershjem har som midlertidig løsning fått tildelt en korttidsplass.  Dette medfører at vi mangler korttidsplasser for å betjene folk som trenger hjelp etter at de har vært på sykehus mv. Rådmannen arbeider med dette, vi har leid noen plasser i en nabokommune. Dette er den største driftsutfordringen vi har nå, og jeg er ivrig etter å finne løsninger.

 

Jeg behandler ikke enkeltsaker, vi har et Tjenestekontor som gjør det. Det er mitt inntrykk at Tjenestekontoret gjør en god jobb ut fra de ressurser som er bevilget. Det er videre mitt inntrykk at hjemmesykepleien gjør en veldig god jobb for å gi tjenester som er verdige. Innen helse og omsorg ytes det tjenester hele året. Vi har mange ulike tjenester som tildeles etter en individuell vurdering av den enkelte bruker. Det fattes vedtak etter strenge formell krav. Flere ulike lover regulerer hvordan kommunen skal vurdere hjelpebehov, hvordan saksbehandlingen skal gjøres, hvordan vi skal samarbeide med bruker og pårørende og hvordan vi skal informere. Så kan det være at det gjøres feil noen ganger, da er det viktig at vi få anledning til å rette opp feil og mangler. Kanskje er det gjort feilvurderinger her? Det kan være at personen som her omtales ikke har fått forsvarlig helsehjelp. Uten å kjenne saken så kan det kanskje være et poeng å sende inn en formell klage på de vedtak som her er fattet. Da kan det vurderes om pasienten har fått forsvarlig helsehjelp.

 

I 2015 brukte Hjemmesykepleien kr 174 millioner kroner, sykehjemmene hadde en driftsramme på ganske nøyaktig samme beløp. Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg hadde en ramme på 75 mill. Enhet for funksjonshemmede disponerte 115 millioner kroner. Sammenlignet med andre kommuner har vi på papiret en god dekning av sykehjemsplasser, reelt har vi likevel vansker. Det vi bruker til omsorgstjenester skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner som vi pleier å sammenligne oss med. Så svaret er ja, det gis omfattende helse- og omsorgstjenester i Arendal. Og det er ikke bare eldre personer som får hjelp, mange av brukeren er under 67 år. Alder er ikke et selvstendig kriterium for å få omsorgstjenester.  Funksjonshemninger og kognitiv svikt er viktige kriterier når hjelp tildeles.

 

Framover vil vi få flere eldre i vår kommune. Med alderdom følger gjerne også sykdommer og økende hjelpebehov. Det er helt klart at verken Arendal eller andre kommuner klarer å løse alle utfordringer hvis vi bare skal tenke på å bygge sykehjem. Likevel – vi starter nå planleggingen av et nytt sykehjem. Vi må forberede oss på å betjene flere. For å løse utfordringene framover trengs en rekke tiltak, herunder styrking av hjemmebaserte tjenester. Vi er avhengige av et samspill med pårørende og vi er avhengige av et godt samspill med den enkelte bruker hvis vi skal lykkes. Vi kan ikke tenke slik at alle med demens skal på sykehjem, det må fortsatt være slik at en del personer med demens må få god hjelp i deres eget hjem, i samarbeid med pårørende. Flere dagsentra vil også være et viktig virkemiddel. Som sagt, det handler om å finne en løsning for den enkelte bruker og den enkelte familie.

 

Atle Svendal

Leder av komite for helse-, omsorg og levekår i Arendal

Back To Top