fbpx
skip to Main Content

Fagbevegelsen til kamp!

POLITIKK:

Høyre/Frp-regjeringen er i ferd med å undergrave og ødelegge vårt velferdssamfunn og vårt regulerte arbeidsliv. Regjeringen har en strategi som gradvis tar bort velferdsgoder og undergraver ansattes rettigheter. Høyre og Frp er til for de rikeste og for de som sitter på kapitalressursene. For folk flest er dagens regjering ikke en medspiller, men heller en motspiller. Spesielt vil ungdom få merke regjeringens politikk om den får fortsette å styre fremover.

Regjeringen har eller vil gjennomføre følgende:

  • Endre permitteringsreglene slik at arbeidsgivere sier opp flere ansatte fremfor å permittere. Det skaper utrygge arbeidsforhold og også problemer for arbeidsgivere som er opptatt av å beholde sin arbeidskraft.
  • Gjøre det mye enklere å ansette midlertidig, slik at flere vil få midlertidige ansettelsesforhold. Spesielt vil ungdom og kvinner være utsatt, og mange vil med en slik utvikling ha vanskelig med å få lån. Det vil skape store problemer for mennesker i etableringsfasen.

skaper liten forutsigbarhet, og vi vil få Aog B-lag i samfunnet. Dette vil medføre at flere mennesker får mye dårligere levekår. Klassesamfunnet vil komme

Midlertidig

ansettelse

tilbake.

  • Ta bort likelønnsprinsippet og solidaransvaret i forbindelse med innleie fra bemanningsbyrå. En slik utvikling vil svekke vernet for de innleide og skape stort press på faste ansatte. Det vil medføre til at mange arbeidstakere blir underbetalte, og mange ansatte vil gå en meget usikker fremtid i møte.
  • Svekke fagbevegelsen sentralt ved at det settes mye større press på lokale tillitsvalgte. Styrken med en sterk sentral fagbevegelse gir trygghet for lokale tillitsvalgte. Regjeringen er ute etter å svekke hele fagbevegelsen, og det er en bevisst strategi de legger opp til.

Regjeringen ønsker mye mer makt til arbeidsgiverne ved at styringsretten blir mye sterkere. Dette svekker arbeidstakernes rettigheter og beskyttelse. En slik utvikling vil medføre at mange arbeidstakere igjen vil måtte stå med «lua i hånda».

  • Vil selge statlige institusjoner, infrastruktur og naturressurser. Dette til tross for at Norge er ett av de rikeste landene i verden, og har en pengebinge som selveste «Onkel Skrue» vil misunne oss. Vi har en regjering som vil selge unna det som våre fedre og mødre gjennom mange tiår har slitt for. Våre nasjonale verdier er selve «grunnfjellet» for våre gode kollektive fellesskapsløsninger, og nå vil regjeringen selge dette. Dette handler om ideologisk kamp der Høyre og Frp vil overføre våre kollektive verdier til fordel for kapitalen og den globale overklasse. Den lille gruppen som styrer det meste av den globale økonomien vil med regjeringens politikk få en stor mulighet til å berike seg på våre felles verdier.

Regjeringen påstår at deres endringer er av mindre betydning og at innbyggerne/arbeidstakerne ikke trenger å uroe seg. Problemet er at med regjeringens politikk så settes arbeidstakere mange tiår tilbake, våre felles nasjonale verdier blir solgt for alltid og våre velferdsgoder vil avhenge av «pengeboka» til den enkelte.

Årsmøtet i LO Lokalorganisasjon i Aust-Agder krever at regjeringens politikk stanses. Årsmøte i LO lokalorganisasjon oppfordrer folk flest til ikke å gi sin stemme til de partier som svekker de ansattes rettigheter, selger unna våre felles verdier og undergraver vårt velferdssamfunn. Høyre/Frppoltikk er ikke til fordel for et godt velferdssamfunn og et godt arbeidsliv. Vi trenger å verne om det våre fedre og mødre har kjempet frem, og ikke la regjeringen få lov til å ødelegge dette.

For årsmøtet i LOs Lokalorganisasjon

Steinar Rasmussen

leder av LOs Lokal organisasjon i Aust Agder

Back To Top