fbpx
skip to Main Content

Et mangfoldig eierskap

STATLIG EIERSKAP:

Havbruk er en av Norges viktigste næringer. Næringen preges av mange små og store bedrifter.

Blant havbruksselskaper som Marine Harvest, Wilsgård Fiskeoppdrett og Firda Sjøfarmer finner vi også Cermaq. I motsetning til alle sine konkurrenter er Cermaq deleid av staten.

Det kan være gode grunner for at staten er eier i enkeltselskaper, men jeg mener samtidig at privat eierskap er og bør være bærebjelken i næringslivet. Vi har over en halv million virksomheter i Norge. En overveiende andel av disse er eid av private. Når privat eierskap er hovedregelen i næringslivet, så er statlig eierskap unntaket. Derfor skal statlig eierskap begrunnes særskilt – staten skal ikke eie bare for å eie.

Det staten skal gjøre er å utforme politikk og lover, være myndighetsutøver og føre tilsyn. Det er dette som er statens viktigste oppgaver, også overfor næringslivet. Innenfor havbruk er statens myndighetsrolle viktig og fremtredende. Havbruksnæringen er velfungerende fra et markedsperspektiv. Det er mange selskap med norsk eierskap, og spisskompetanse som er spredt rundt i mange selskaper. Det foreligger ingen markedsmessige hensyn som skulle tilsi at havbruksnæringen har behov for statlig eierskap. Dette er ett eksempel hvor det ikke foreligger særskilte grunner for statlig eierskap, og hvor andre eiere kan styrke og videreutvikle selskapet.

På den annen side er det en rekke selskaper hvor det er naturlig eller viktig at staten eier. Det kan være fordi selskapet har en viktig rolle i myndighetens politikk for et politikkområde, såkalt sektorpolitiske hensyn, eller for å bidra til at nøkkelkompetanse eller hovedkontorfunksjoner blir i Norge. Sistnevnte gjelder blant annet Telenor og Kongsberg Gruppen.

I dag eier staten drøye 50 prosent i Telenor og Kongsberg Gruppen. For å oppnå statens formål med eierskapet er det imidlertid tilstrekkelig at staten eier mer enn én tredjedel av aksjene. Med negativt flertall kan staten fortsatt sikre at hovedkontoret blir i Norge. Dette er én av grunnene til at regjeringen ønsker å kunne redusere statens eierandel i disse to selskapene.

En eventuell fullmakt til å kunne redusere statens eierandel ned mot 34 prosent gir større muligheter for at selskapene kan gjennomføre strategiske transaksjoner, som investeringer, oppkjøp eller inngå allianser. Det åpner også opp for at staten kan selge seg ned. Hvis vi bestemmer oss for det, er det noe som vil skje gradvis og over tid.

Målt i verdier er staten den største bedriftseieren i Norge. Mer enn én tredjedel av verdiene på Oslo Børs eies av staten. Det tilsvarer rundt 650 milliarder kroner.

Regjeringen ønsker å styrke det private eierskapet i Norge, en gradvis reduksjon av det direkte statlige eierskapet er en måte å bidra til dette på.

Vi må samtidig gjøre det mer attraktivt å investere penger i norske bedrifter. Derfor fjernet regjeringen arveavgiften, og derfor har regjeringen startet nedtrapping av formuesskatten. Redusert formuesskatt er viktig at to hensyn: Det utjevner forskjellen mellom det å investere i bedrifter sammenlignet med andre formuesobjekter, og det bygger ned skatteulempen norske eiere har overfor utenlandske eiere av norske bedrifter.

Privat eierskap av norske bedrifter er viktig og det er bra for næringslivet. Vi vet at privat initiativ og investeringsvilje driver økonomien fremover. Derfor vil redusert statlig eierskap øke mangfoldet i næringslivet. Det er bra for selskapene, for staten og for norsk næringsliv.Monica Mæland

Næringsminister Høyre

Back To Top