fbpx
skip to Main Content

En åpen og fordomsfri debatt om Raet

Etter at flertallet i Arendal bystyret 3. mars vedtok en høringsuttalelse som justerte fylkesmannens grenseforslag for Raet nasjonalpark, er nasjonalparkens fremtid blitt trukket i tvil. Det er Venstre sterkt uenig i.

At det er uenighet om grensesettingen for Raet nasjonalpark skal ikke underslås og det må være tillatt. Når tilhengere av fylkesmannens grenseforslag nå forsøker å true med nasjonalparkhavari, er det en lite konstruktiv måte å bringe prosessen videre på. Saken og de reaksjoner vedtaket har fått, bringer opp interessante perspektiver rundt prosesser og beslutningsgrunnlaget for politiske vedtak.

For det første må det være hevet over en hver tvil at hele Arendal bystyre står bak ønsket om opprettelsen av Raet nasjonalpark. Dette burde være det overordnede fokuset, ikke at et flertall politikere (deriblant Venstres bystyre- og fylkestingsrepresentanter) ønsker å gjøre justeringer for å ivareta grunneiere og næringsdrivende så vel som fellesskapets interesser. En slik krisemaksimering bidrar til å undergrave bystyret og fylkestingets viktige oppgave – å være ansvarlige politikere som, etter beste skjønn, pliktoppfyllende  vurderer helheten i de sakene som er til behandling.

Hvis det var riktig at endringer i fylkesmannens forslag ikke var mulig i raetsaken, ja da mister hele høringsprosessen sin betydning. En høring skal nettopp bidra til at impliserte parter får anledning til å uttale seg slik at man kan gjøre nødvendige justeringer til det bedre. Det er mulig at de grense- og forskriftsforslag som er blitt forelagt bystyret er absolutte vilkår for en nasjonalpark, men da skulle dette kommet frem i saksfremlegget og saken skulle aldri vært lagt frem som en høringssak, men som et ja eller nei til etablering av nasjonalpark under de gitte forutsetninger.

Venstre er overbevist om at konstruktive forslag, hvor man har et oppriktig ønske om å bidra med innspill for å gjøre en god sak enda bedre, ikke vil torpedere etableringen av Raet nasjonalpark. Snarere må vårt, og bystyre- og fylkestingsflertallets, engasjement tolkes som entusiasme for nasjonalparken. I en sak hvor seier i en debatt er viktigere enn kvaliteten på debatten og utfallet, hører trusler og ultimatum hjemme. Har man derimot tro på at de bedre argumenter vinner frem, må debatten være fordomsfri og åpen. Det er ikke gitt at bystyreflertallet i denne saken sitter på det endelige og eneste rette vedtaket. Men at vi som politikere tør å stille spørsmål og bringe inn andre perspektiv, er vi sikre på at vil styrke den videre prosessen for Raet nasjonalpark og den endelige løsningen.

Sara Sægrov Ruud (fylkestingsmedlem, V)

Jan Kløvstad (fylkestingsmedlem, V)

Cathrine Høyesen Hall (bystyremedlem, V)

Pål Koren Pedersen (bystyremedlem, V)

Back To Top