fbpx
skip to Main Content

En annerledes og resultatorientert miljøpolitikk for Agder

Skal man være et bredt og folkelig politisk parti som er tydelig plassert på høyresiden, så må man utvikle og vise at man har løsninger på dagens og fremtidens utfordringer. Noe av det første jeg tok tak i etter at jeg ble valgt som fylkesordførerkandidat for Agder FrP var å utarbeide en oversikt over alle områder vi har troverdighet på, og hvilke områder som vi sliter med troverdigheten på. Denne oversikten bruker jeg for å utvikle og sørge for at vi har en helhetlig, realiserbar og ambisiøs politikk på alle områder. Jeg visste fra før at vår troverdighet innen miljø og klima spørsmål er så lav at den nærmest er ikke-eksisterende og at vårt parti tidligere har vært mer opptatt av å kritisere de andre partiene, enn å snakke om våre egne løsninger. Det må det bli slutt på, og mitt fokus i Agder vil være på vår politikk og våre løsninger.

Steinar Bergstøl Andersen, fylkesordførerkandidat Agder FrP. Pressefoto

Jeg har en klar ambisjon om å styrke FrPs troverdighet innen klima og miljø, men jeg vil at vi skal være et parti som i større grad inkluderer innbyggerne og har de med på endringer. Folkemøter og debatter er bra, og jeg vil hvis vi blir en del av flertallet i Agder fylkeskommune sørge for at det blir flere arenaer der vi kan diskutere lokale og regionale miljø tiltak. Jeg tror at både enkeltpersoner og bedrifter blir enda mer motiverte for endinger hvis de er inkludert i planleggingen på hvordan endringene skal etterleves. Det var mange politikere som ble tatt på sengen når vi så at det ble en enorm oppmerksomhet og deltagelse i klimastreikene som ble arrangert i mange av Agders kommuner. Den høye deltagelsen på disse skolestreikene viste også tydelig at resultatene som både den Rødgrønne og nåværende regjeringen har gjort, ikke er nok til å stoppe at så mange velger å streike. Jeg tror at mange vil ha mye mer handling og tydeligere resultater enn det som har vært gjeldene politikk under de siste regjeringer. ​

Jeg har en annerledes måte å tenke på når innen miljø og klima. Symbol politikk som ikke har noe effekt bør man gå bort ifra. Ny og effektiv miljøteknologi som kan vise til gode resultater vil være fremtiden.

Fylkeskommunen bruker i dag betydelige midler på miljøorganisasjoner, miljøtiltak og utvikling av planer og strategier innen miljø og klima. Mitt forslag er at man heller omdisponere disse midlene og velger ut noen bedrifter som har vist ulike former for samfunnsansvar, som i en tidsbegrenset periode kan få gratis månedskort til sine ansatte. I tillegg så har jeg tatt til orde for at man innenfor budsjettet til Agder Kollektivtrafikk forsøker seg på gratis buss i tidsbegrensede perioder. For eksempel etter sommerferien og etter juleferien.  Disse tiltakene kan endre reisevaner, motivere folk til å ta miljøansvar og sørge for at flere velger kollektivtrafikk istedenfor bil til jobb. Det er trolig også rimeligere og mer effektivt enn å gi midler til ulike miljø og klimatiltak som ikke har noe nytteverdi og som ingen bryr seg om.

Et annet viktig miljø og samfunnstiltak er å sørge for at «Genistreken» eller sammenkoplingen av Sørlandsbanen og Vestfold banen fremskyves og at man etablerer et nytt og mer profesjonelt styre i lobbygruppene som jobber opp mot sentrale myndigheter for å få dette på plass. Et mer profesjonelt styre kan sikre oss bedre innflytelse, samt skape mer begeistring for Genistreken og jernbaneutvikling i landsdelen.  Det har vært jobbet med å få på plass denne genistreken i mange år, men disse to lobbygruppene som heter Jernbane Forum Sør og Jernbane Plattform Agder har ikke klart å skape begeistring for prosjektet eller hatt tilegnet seg nødvendig innflytelse for å få fortgang i prosjektet.

Jeg ønsker også at man i større grad kartlegger og synliggjør selskap i Agder som kan søke etter forskningsmidler fra EU i forbindelse med prosjekter innen miljøvennlig teknologi. Man kan i langt større grad utnytte kunnskapen og kompetansen i Sørlandets Europakontor, som har opparbeidet seg gode bånd inn i EU, og som har verdifull erfaring og vet hva som skal til for å utløse disse midlene. Vi som regional utviklingsaktør bør ta et langt større ansvar for å sørge for at våre bedrifter med kompetanse innen miljøvennlig teknologi får større nytte av EU sine utvikling og forskningsfond.

Markedet vil i økende grad etterspørre bærekraftige produkter og tjenester, og vi som er rikt land må sørge for at vi har moderne løsninger for fremtidens marked for miljøvennlig teknologi og tjenester. Jeg mener at forslagene jeg har skissert vil være fornuftige, effektive og økonomisk forsvarlige, det er ikke symbolpolitikk men rasjonelle tiltak som vil ha en tydelig og målbar nytteverdi. Mine tiltak er gode og vil styrke Agder som en kompetanse region, og det viser at FrP har en tydelig og troverdig politikk innen miljø.

En rasjonell miljøpolitikk som er opptatt av resultater fremfor symbolpolitikk, kan bidra til næringsetableringer, nye arbeidsplasser og tilegne regionen vår verdifull kompetanse. Det vil gjøre regionen mer attraktiv, og sørge for at vi skiller oss ut som en tydelig og ambisiøs vekstregion med en annerledes tilnærming enn det som er tradisjonelt og politisk korrekt.

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP

Back To Top