fbpx
skip to Main Content
Foto: Privat

E18 – oppfordring til politikerne fra beboere på Væding, Nersten, Gjennestad og Helle

Foto: Privat

I Agderposten fra 15. februar i år står det at det var tilløp til begeistring blant politikerne i Arendals kommuneplanutvalg da Nye Veier presenterte de gjenværende alternative korridorene for ny E18 mellom Arendal og Grimstad.

I artikkelen gjengis det at veiplanlegger Erling Gunnufsen i Nye Veier sier at de gjenværende veilinjene som nå utredes innenfor Arendal kommune faktisk er i «nokså liten konflikt» med verdier innenfor temaene naturmangfold, vannressurser, kulturarv, friluftsliv og bygdeliv m.m. Dette er vi sterkt uenige i – vi mener tvert om at det vil være stor konflikt med flere av disse temaene dersom veilinje over Væding, Nersten, Gjennestad og Helle velges. Det er uten tvil i disse områdene det også er kommet flest innspill i medvirkningsportalen til Nye Veier.

Når rest-E18 nå skal planlegges i «rekordfart» som Agderposten skriver, mener vi at politikerne bør sette av tid til å lese hva som er kommet av innspill fra privatpersoner i områdene som vil bli berørt dersom nevnte veilinje over Helle velges, og så sjøl gjøre seg opp en mening om de fremdeles synes det er «nokså lite konfliktfylt» å la en 4-feltsvei brøyte seg fram i dette unike landskapet tvers gjennom levende bygder.

Er det «nokså lite konfliktfylt» at bygder splittes i to, bygder med tilflytting, mange barnefamilier, stort samhold og engasjement og som representerer gode oppvekstsvilkår for barn og unge? Er det «nokså lite konfliktfylt» at beiteområder som har vært holdt i hevd i generasjoner, med tilhørende unikt biologisk mangfold og vakre kulturminner skal raseres av en 4-feltsmotorvei? Er det «nokså lite konfliktfylt» at unike sammenhengende turområder som i dag oppleves som «stille områder», og som brukes av friluftsfolk, joggere, hundefolk og hestefolk fra store deler av Arendal og Grimstad, vil bli utsatt for betydelig støy. Det blir ikke det samme å ta søndagsturen i skogene rundt Fogdemyr og Gjennestad med suset fra E18 i bakgrunnen, mens man sitter med ungene og skal nyte matpakka. Nyere forskning viser at veistøy er en viktigere faktor for helse og trivsel enn tidligere antatt.

Foto: Privat

Og er det «nokså lite konfliktfylt» at mange som i dag har direkte tilgang til disse flotte friluftsområdene vil bli fysisk avskåret fra dem. Ringvirkningene av at barn og unge kan vokse opp i et såpass sammenhengende naturnært område må ikke undervurderes, spesielt i disse tider hvor vi mennesker stadig bruker mer tid på å se på digitale skjermer, snarere enn å bruke fritida sammen ute i grønne områder. Det er mye helsefrembringende, både fysisk og ikke minst psykisk, i det at befolkningen bor i naturskjønne omgivelser. Slike helseeffekter kan ha overraskende stor samfunnsøkonomisk verdi.

Vi anmoder politikerne innstendig om å bruke tid på å sette seg tilstrekkelig inn i bakgrunnsinformasjon og innspill, slik at dere sjøl kan vurdere hva dere synes er konfliktfylt og ikke, og ikke bare er begeistra over at Nye Veier planlegger i rekordfart og har funnet veilinjer som de velger å omtale som «nokså lite konfliktfylte».

Ønsker dere politikere å slå dere på brystet i framtida og si «jeg var medansvarlig i å rasere bygder, naturmangfold, kulturlandskap osv. for at folk skulle bruke noen sekunder mindre mellom Oslo og Kristiansand?» Eller ønsker dere å slå dere på brystet i framtida og si at «disse flotte kulturlandskapene, disse stille naturområdene, de levende bygdene og disse store sammenhengende friluftsområdene har jeg vært med på å bevare for framtidas generasjoner ved at jeg stemte for veilinja som hovedsakelig følger eksisterende E18 der naturinngrepene allerede er gjort?» Ønsker dere virkelig fire parallelle veier fra Arendal til Grimstad med hva det medfører av unødvendige sår i natur og bygdeliv?

Hilsen beboere på Væding, Nersten, Gjennestad og Helle.

Skrevet av:
Heidrun Flognfeldt Andreassen
Bjørn Liene Gundersen

Back To Top