fbpx
skip to Main Content

Derfor NEI til bompenger i Arendal!

Utviklingen med bompengefinansiering har siden Frp og Høyre dannet regjering i 2013 hatt en voldsom økning de siste årene, og det har aldri være høyere bomavgifter enn nå! Vegprosjekt etter vegprosjekt settes i gang med finansiering av bompenger. I tillegg stimulerer regjeringen til at kommuner setter i gang byvekstavtaler, som igjen presser kommunene til å benytte bompenger som finansiering.

Bompenger er og blir en usolidarisk avgift! Alle billister uavhengig av inntekt eller økonomisk fundament får den samme belastningen.  Med en økning av bompenger på eks. 20-30.000 pr. år vil dette bli en stor belastning for mange familier, og en ekstra stor belastning for de som har minst fra før! Men for familier med inntekter i millionklassen har det svært liten innvirkning.

Vegnettet i Norge trenger en fornyelse og utbedring for å kunne ta unna den økende trafikken. Mye av transporten foregår på vegene, og det er viktig å legge til rette for næring og næringsutvikling. Men det er også viktig at vegnettet skaper trygghet for billister og innbyggere. Og med den utvikling vi ser i arbeidsmarkedet, kultur- og fritidstilbud mm. så vil det være viktig å ha en infrastruktur som er tilpasset det fremkomstmiddelet vi har, nemlig bilen.

Bileiere i Norge betaler allerede store beløp til det offentlige gjennom vegavgift, moms, drivstoffavgift mm. Og siden bileiere allerede betaler store summer til det offentlige blir det feil «å stramme skruen enda hardere»! Det har vært en voldsom økningen i bomavgifter de siste 5-6 årene, og nå har mange folk fått nok. En må ikke se på bilene som et onde, men et nødvendig fremkomstmiddel som også i fremtiden vil være viktig for den norske befolkning.

Enkelte partier/politikere benytter miljø/klima som argument for å forsvare innføring av bompenger. Miljø og klima er viktig å ta på alvor, men spørsmålet er hvem som skal belastes for alle de prosjekter/tiltak som vil være nødvendig å iverksette fremover? Det naturlige vil være at det vil være offentlige som tar denne kostnaden via offentlige budsjetter, og ikke overføre belastningene til folk flest. Spesielt ikke til de som har minst fra før!

Bilen har gitt samfunnet og innbyggerne mange gleder og goder, og vil også i fremtiden være til nytte og glede for både innbyggere og næringslivet. Kollektivtilbudet er viktig å utvikle, men det er ikke gitt at dette passer alle familier, arbeidstakere og innbyggere. Det vil være et godt supplement, men bilene vil også i fremtiden være det mest foretrukne, selv om en setter prisene ned på kollektivtransport.

Buss, tog etc. vil ikke kunne tilpasse alle de behov som finnes i dette landet. Det kan være greit og formålstjenlig for de som arbeider i sentrum og kunne ta billig buss til arbeid, men mange arbeidsplasser er plassert slik at det blir tungvint å kjøre kollektivt. Kollektiv transport vil heller ikke være praktisk for familie med barn, spesielt ikke for de som har barn i barnehager/skoler. Og det vil være tungvint for innbyggere som skal delta i familiebesøk, kultur- og idrettsarrangementer, fritidsaktiviteter mm. å benytte kollektivt. Unntaket er om slike aktiviteter foregår i sentrum, men det er ikke realiteten i veldig mange tilfeller.

Innbyggere har behov for å komme til arbeid, besøke familie/venner, delta på fritidsaktiviteter mm. uten å risikere og bli «flådd» av høye bomavgifter. Økte bomavgifter vil svært lite belaste de rike/velstående, men vil være en stor økonomisk belastning for innbyggere flest. Mest belastende vil det være for de som har aller minst fra før. Derfor er bompengefinansieringen ikke samsvarende med en god fordelingspolitikk!

 

 

Back To Top